Oznámenie o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá”

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 3 Územného plánu mesta Spišská Belá“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Spišská Belá, Petzvalova č. 18, 059 01  Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o strategickom dokumente - zmeny a doplnky ÚP Sp.Belá Stiahnuť
oznámenie Stiahnuť
oznamenie-o-str-dok-_zad_c-3-doc Stiahnuť
Schema_Sp_Bela Stiahnuť
Schema_Strazky Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X