Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 2 Územného plánu mesta Spišská Belá“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Spišská Belá.

zverejnené aj na: https://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-uzemneho-planu-mesta-spisska-bela

Názov prílohy Odkaz
oznámenie o strateg. dok. ZaD2ÚPSp.B. Stiahnuť
Oznámenie-text-ZaD2ÚPSp.B. Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X