Oznámenie o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva mesta Kežmarok na roky 2016 – 2020

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Program odpadového hospodárstva mesta Kežmarok na roky 2016 – 2020“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie_strategický dokument_POH mesta Kežmarok na roky 2016 - 2020 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X