Návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2016 na pripomienkovanie

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 3/2016, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 8/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady vrátane dôvodovej správy k tomuto nariadeniu.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 10. decembra 2016.

Názov prílohy Odkaz
navrh-vzn-c-3-2016-miestne-dane-a-poplatok-za-ko Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X