hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 118

Návrh plánu kontrol na II. polrok 2021

 

    Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na II. polrok 2021

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám  na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti  na  II. polrok 2021.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v subjektoch,   ktoré   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov podliehajú kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta.

  1. Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Priebežná kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2021

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania pohľadávok na nájomnom za prenajaté pozemky mesta   k  30. 6. 2021

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a majetkom mesta – Základná škola J. M. Petzvala, rok 2020

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania daňových pohľadávok a poplatkov mesta  k  30. 9. 2021

Kontrola stavu, evidencie a vymáhania nájomného, záväzkov a pohľadávok v kapitole byty a nebytové priestory k 30. 9. 2021

Kontrola plnenia prijatých opatrení z kontrol vykonaných v predchádzajúcich obdobiach     

  1. Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti

  1. Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu  rozpočtu  mesta  Spišská Belá  na  rok 2022

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  I. polrok  2022

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Poradie jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané, zmeny môžu nastať v závislosti od objektívnych skutočností zo strany kontrolného orgánu, alebo zo strany kontrolovaných subjektov.

 

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti bol zverejnený na úradnej tabuli mesta aj na internetovej stránke od  8. 6. 2021.

Spracovala: Ing. Slávka Tomalová, hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

 

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X