Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub dreviny

Mesto Spišská Belá podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, určil pod zn. OU-KK-OSZP/2017/013479-2/Tp príslušnosť pri výrube drevín podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nasledovne: vydávanie súhlasu na výrub drevín ak je žiadateľom Mesto Spišská Stará Ves v k. ú. Spišská Stará ves, bude vykonávať Mesto Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
mestoSp.St.Ves_dreviny2 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X