hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 51

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný orgán na základe príslušnosti obce pri výrube určenej Okresným úradom Kežmarok (OU-KK-OSZP/2014/012467-2/Tp) podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, týmto upovedomuje o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub 8 ks drevín v Meste Spišská Belá na pozemkoch parc. č. KN”C” 98/1 (KN“E“ 266, 269/1) a KN“C“ 1894/1 (KN“E“ 6528, 6525/1) v k. ú. Spišská Belá v zmysle prílohy.

Názov prílohy Odkaz
Sp.Bela_výrubDrev_1_2021 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu