Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný orgán na základe príslušnosti obce pri výrube určenej Okresným úradom Kežmarok (OU-KK-OSZP/2014/012467-2/Tp) podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, týmto upovedomuje o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub 14 ks drevín v Meste Spišská Belá na pozemkoch parc. č. KN”C” 16737 a 6154/8 v k. ú. Spišská Belá v zmysle prílohy.

Zverejnené aj: https://www.spisskastaraves.sk/item/informacia-o-zacati-spravneho-konania-vo-veci-vydania-povolenia-na-vyrub-drevin-0/

Názov prílohy Odkaz
Sp.Bela_výrubDrev_1_2019 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...