Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Mesto Spišská Belá podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zverejňuje informáciu o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad Kežmarok, Odbor starostlivosti o životné prostredie, určil pod zn. OU-KK-OSZP/2015/004201-2/Tp zo dňa 01.04.2015 príslušnosť pri výrube drevín podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, nasledovne: kompetencie vydávania súhlasu na výrub drevín ak je žiadateľom obec Lendak v k. ú. Lendak, bude vykonávať mesto Spišská Belá.

Názov prílohy Odkaz
Lendak_dreviny Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...