Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub drevín

Mesto Spišská Stará Ves, ako príslušný orgán na základe príslušnosti obce pri výrube určenej Okresným úradom Kežmarok (OU-KK-OSZP/2014/012467-2/Tp) podľa § 69 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, týmto upovedomuje o začatí správneho konania vo veci vydania povolenia na výrub 12 ks drevín v Meste Spišská Belá na pozemku parc. č. KN”C” 3, 128/6, 110, 1894/1 a 1861 v k. ú. Spišská Belá v zmysle prílohy.

Zverejnené aj na: http://www.spisskastaraves.sk/uradna-tabula/

Názov prílohy Odkaz
Sp.Bela_výrubDrev_2_2018 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X