hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 310

Zmena v systéme zberu triedeného odpadu

Od 1. januára 2018 Mesto Spišská Belá pristupuje k zmene systéme triedeného zberu komunálneho odpadu. Po rôznych analýzach a opakovaných diskusiách poslanci mestského zastupiteľstva prijali Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2017, ktorým sa mení VZN mesta č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území nášho mesta.
Uvedená zmena znamená, že od januára 2018 sa už triedený odpad (papier, plasty, sklo, kovy) nebude zbierať formou vrecového systému. Tento systém je dlhodobo neefektívny – zapájalo sa do neho veľmi málo občanov a náklady na jeho zber boli a sú neúmerne vysoké. V našom meste je vytvorený dlhodobo fungujúci systém tzv. zberných miest, kde sú umiestnené 1 100 l kontajnery na zber papiera, plastov, skla a tiež kovov, vrátane VKM (viacvrstvových kombinovaných materiálov, napr. tetrapak). Na niektorých miestach v našom meste dôjde k navýšeniu počtu týchto kontajnerov na určité druhy odpadov.
Len bioodpad bude naďalej zbieraný po uliciach aj formou vriec. Okrem toho sa bioodpad bude zbierať aj do hnedých plastových nádob, ktoré už mesto bezodplatne poskytlo niektorým záujemcom a ďalším poskytne na jar budúceho roka. V súlade s aktuálnou legislatívou – mesto zbiera bioodpad v mesiacoch apríl až november (aj vrecia, aj nádoby). Harmonogram zberu bioodpadu bude vopred zverejnený.

Všetky vyššie uvedené zložky komunálneho odpadu (papier, plasty, sklo, kovy, bioodpad) je možné počas celého roka odviezť a bezodplatne odovzdať aj do zberného dvora v areáli Mestského podniku na Továrenskej ulici.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu