hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 79

Zlý stav cesty za obchodným domom a za panelákmi na Mierovej ulici

Už niekoľko rokov pretrváva zlý stav miestnej komunikácie na Mierovej ulici za panelákmi za obchodným domom. Keďže opätovne sa ozvali hlasy, kedy konečne mesto túto cestu opraví, tak tým, ktorí zabudli, čo sme už viackrát uviedli (napísali na webe mesta i v Spravodaji), opätovne to pripomíname: Mesto si uvedomuje, že predmetná cesta je v zlom technickom stave. Avšak rekonštrukcia tejto cesty sa odkladá a bude sa odkladať až do času vybudovania kompletných inžinierskych sietí, ktoré majú zasahovať aj do tejto cesty. Ich výstavba súvisí s výstavbou polyfunkčných objektov za obchodným domom. To znamená, že táto cesta sa bude ešte niekoľko krát prekopávať kvôli inžinierskym sieťam a preto nemá zmysel robiť rekonštrukciu tejto cesty pred inžinierskymi sieťami. Vedenie mesta je za ucelené (komplexné) riešenia, ak sú možné a prípustné (a preto sa čaká!). Na druhej strane mesto sa snaží raz ročne vyasfaltovať výtlky v asfaltovej časti cesty – priamo za panelákmi, avšak len v nevyhnutnom rozsahu vzhľadom na túto plánovanú komplexnú rekonštrukciu cesty (vyspravenie výtlkov sa udialo pred niekoľkými dňami). Ďalšia časť cesty, ktorej povrch je štrkový, sa podľa potreby dosypáva, nakoľko tam vznikajú výtlky najmä počas daždivého počasia, kedy sa veľmi rýchlo vyjazdia diery (v štrku). Naposledy sa tieto diery vysypávali štrkom v polovici septembra. A sú opätovne vyjazdené. Aj preto žiadame domácich vodičov, ktorí túto cestu využívajú len na prejazd a nemusia ju použiť, aby využívali iné miestne cesty, ktoré sú v dobrom technickom stave. Aspoň sa tak skoro táto štrková časť cesty nezničí najmä v daždivom počasí. Nie je to riešenie, ale pomôže to.

A kedy sa teda konečne bude táto cesta rekonštruovať? Možno už v budúcom roku 2017 a možno až v tom ďalšom roku 2018. Bude to závisieť len od priebehu výstavby spomínaných polyfunkčných objektov za obchodným domom. V tomto roku sa ešte realizuje výstavba preložka niektorých inžinierskych sietí a nových prípojok týchto objektov na elektrickú a telekomunikačnú sieť. A na jar budúceho roku vlastníci pozemkov majú začať s výstavbou týchto objektov.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu