Žiaci ZŠ J. M. Petzvala boli v apríli aktívni na Slovensku i v zahraničí

Život za stenami ZŠ J. M. Petzvala nie je len o učebniciach a poučkách. Je predovšetkým zaujímavý, činorodý ale aj zábavný. Viac sa už dočítate v nasledujúcich príspevkoch z pera učiteľov školy.

Žiaci ZŠ J. M. Petzvala v strede Európy
Pekná slnečná streda 18.apríla priala našej exkurzii určenej pre žiakov 8. a 9.ročníka. Spoznávali sme krásy mesta Kremnica a navštívili sme stred Európy ležiaci v katastrálnom území Kremnických baní.
Našou prvou zastávkou bolo Múzeum mincí a medailí Národnej banky Slovenska, ktoré je zriadené v priestoroch starého meštianskeho domu na Štefánikovom námestí. Múzeum vlastní unikátnu numizmaticko-historickú expozíciu s názvom Líce a rub peňazí, jedinú svojho druhu na Slovensku. Expozícia mapuje vývoj slovenského peňažníctva a medailérstva od najstarších čias až po súčasnosť, venuje sa dejinám slávnej kremnickej mincovne, taktiež dejinám kremnického baníctva a mesta Kremnice vôbec.
Po prehliadke expozície Líce a rub peňazí sme navštívili mestský hrad. Je to ojedinelá pamiatka stredovekého osídlenia. Tvorí ju komplex stavieb z 13. – 15. storočia chránený dvojitým opevnením. V strede areálu stojí dominantný gotický Kostol svätej Kataríny – patrónky mesta s neogotickým interiérom. Na bočnom oltári je umiestnená socha Madony z prelomu 15. – 16. storočia, v zadnej časti lode sa nachádzajú tri drevené gotické plastiky svätíc a baroková kamenná plastika od Dionýza Stanetiho. Nádhernými výhľadmi nás potešila renesančná veža, ktorá bola ku kostolu bola pristavaná v 15. storočí. Po stáročia v nej sídlili strážcovia a ohlasovali nebezpečenstvo.
Po prehliadke mesta Kremnica sme sa presunuli do Kremnických baní. Vedľa starobylého Kostola svätého Jána Krstiteľa je vztýčený kameň s pamätnou tabuľou, ktorá nás oboznamuje s geografickým významom tohto miesta. Ďalšia tabuľa pripomínajúca historické medzníky Slovenska. Nachádza sa v nadmorskej výške 859 m n.m.
RNDr. Emil Valek, PhD., ZŠ J. M. Petzvala

English week
V dňoch 10.- 13. apríla do našej školy zavítal pán John Graham, ktorý žiakom ôsmeho ročníka pripravil aktívny týždeň anglického jazyka. Hry, komunikačné aktivity, rozhovory či rôzne zábavné úlohy – aj takéto činnosti boli súčasťou týždňa s názvom English week. Pán Graham si pre žiakov pripravil mnoho zážitkových aktivít, pomocou ktorých sa mu podarilo žiakov motivovať, aby využili svoje doterajšie vedomosti a používali anglický jazyk bez strachu z prípadných chýb.
Celé podujatie sa nieslo vo veľmi uvoľnenej a priateľskej atmosfére, o čom svedčia aj pozitívne reakcie našich ôsmakov, ktorí si tento týždeň plný učenia, ale aj smiechu a zábavy v spoločnosti pána Grahama a angličtiny užili. Práve takéto príjemné spestrenie vyučovania môže žiakov pozitívne motivovať k tomu, aby sa aj počas klasických hodín angličtiny vo svojom školskom rozvrhu prejavovali aktívne a pracovali na sebe, pretože dnes je anglický jazyk považovaný za samozrejmosť a jeho neznalosť môže skomplikovať štúdium, prácu či cestovanie po svete.
Pánovi Grahamovi patrí veľká vďaka za úsilie, ktoré vložil do prípravy tohto milého stretnutia. Oceňujeme aj jeho pozitívny prístup, dobrú náladu a úsmev. Tie určite prispeli k tomu, že žiaci sa cítili príjemne a English week im tak priniesol mnoho zážikov, na ktoré budú určite spomínať. A aby spomienka na tento týždeň nevybledla, na záver dostali žiaci účastnícky diplom a odfotili sa spolu s pánom Grahamom.
Mgr. Michaela Česánková, ZŠ J. M. Petzvala

Deň vody
Nemá nijakú chuť, ani vôňu. Je to voda, tá najvzácnejšia tekutina. 22. marca si pripomíname Svetový deň vody. Žiaci našej školy prišli oblečení v modrej farbe. V jednotlivých triedach sme sa venovali tvorivým tematickým aktivitám. Dôležitý bol správny pitný režim. Cez prestávku vodník nalieval žiakom pitnú vodu do vlastnoručne vytvorených pohárov.
Na hodinách tvorby životného prostredia žiaci riešili osem smerovky. Pokusy, na hodinách fyziky súvisiace s rôznymi hodnotami hustoty vody a oleja, zaujali žiakov 6. ročníka. V ôsmom ročníku realizovali pokus s vodou, ktorý im dokázal, ako vzniká podtlak. Na hodinách chémie sa oboznámili s čistením vody v prírode, porovnali čistotu vody pri klasickom filtrovaní cez papierový filter a cez pieskový filter. Oboznámili sa s problémom kyslých dažďov a ich vplyvom na životné prostredie. Na hodinách anglického jazyka si žiaci 5.- 6. ročníka pozreli rozprávku, ktorá ukázala ako plytváme/ šetríme vodou. Každý žiak nakreslil svoje vlastné logo na tému World water day (Svetový deň vody). V ôsmom ročníku sa žiaci oboznámili s krízou vody a v diskusii navrhovali riešenie tohto problému. Svoj umelecký talent žiaci prejavili vo výtvarných prácach. Kreativitu žiakov prezentuje výstavka prác s vodnou tematikou. Zaujímavými aktivitami boli pohybové aktivity na hodinách telesnej výchovy s cieľom motivovať deti k pohybu a športu. Pri príležitosti Dňa vody navštívili žiaci 9. ročníka čistiareň odpadových vôd v Spišskej Belej. Absolvovali prezentáciu o fungovaní zariadenia a prezreli si celý areál. Aký odkaz si z tohto dňa odnášame?
Staré slovenské príslovie hovorí: Chlieb hodený do vody sa vráti. Ako si človek znečistí životné prostredie, taký bude mať život, taký bude jesť chlieb a piť vodu.

MVDr. Viera Košická, ZŠ J. M. Petzvala

Žiačky ZŠ J. M. Petzvala nás reprezentovali v Česku
V piatok 6.4.2018 sme sa zúčastnili verejného koncertu 97 semifinalistov, kde dievčatá Sindy Alexyová, Jennifer Alexyová, žiačky našej školy bojovali o postup do finále súťaže „ Česko zpívá“. Súťaže sa zúčastnila aj Sára Šimkuláková, ktorá doprevádzala Sindy Alexyovú na klávesoch. Koncert prebiehal v Spoločenskom centre-UFFO v Trutnove. Konkurencia bola veľmi veľká. Spevácke výkony hodnotila odborná porota zložená z producentov, manažérov a hudobných profesionálov. Hoci dievčatá nepostúpili do finále, získali skúsenosti, ktoré môžu využiť v prípadnej budúcej speváckej kariére.
Mgr. Mária Pavlarčíková, ZŠ J. M. Petzvala

 

Žiaci  ZŠ J. M. Petzvala diskutovali o šikanovaní
5. apríla sa žiaci 8. ročníka zúčastnili na besede s príslušníčkami PZ poručíčkou Mgr. Lenkou Vojtkovou a nadstrážmajsterkou Mgr. Jankou Ivančovou.
Žiaci sa dozvedeli, ako to je s trestno-právnou zodpovednosťou mládeže, venovali sa záškoláctvu a problémom, ktoré takéto správanie prináša. V záverečnej časti besedy diskutovali o šikanovaní. Vysvetlili si pojem šikanovanie, druhy šikanovania, osobnostné vlastnosti a správanie sa obetí a agresorov. Žiakov beseda veľmi zaujala a už sa tešia na ďalšiu spoluprácu s príslušníkmi PZ v našom meste.
Mgr. Viera Michlíková, ZŠ J. M. Petzvala

Marec – mesiac knihy v ZŠ J. M. Petzvala
Marec bol vyhlásený za mesiac knihy v roku 1955. Stalo sa tak na počesť legendárneho šíriteľa kníh, knižnej kultúry a vzdelanosti Mateja Hrebendu. Cieľom bolo podporiť u detí trvalý záujem o knihy a o čítanie. To platí aj v dnešnej dobe plnej moderných digitálnych technológií, ktoré knihy potlačili postupne do úzadia. Preto je veľmi dôležité podporovať čítanie u detí už od najútlejšieho veku. To sa nám darí dosahovať organizovaním školských aj mimoškolských aktivít. V marci ich bolo hneď niekoľko. V spolupráci s mestskou knižnicou sa žiaci 4. ročníka zúčastnili besedy so spisovateľkou Kristínou Balúchovou, ktorej krátky exkurz do minulosti im odhalil, prečo sa z letušky stala spisovateľka nielen pre deti. Žiaci druhého stupňa sa zúčastnili hodín informačnej výchovy v mestskej knižnici. Oboznámili sa s webovou stránkou knižnice a s prácou s online katalógom kníh. Tretiaci a šiestaci sa počas aktivity organizovanej školskou knižnicou dozvedeli, ako vznikla kniha. Pomocou prezentácie sa dostali do praveku, zahrali sa na praľudí, ktorí sa dohovárali iba posunkami a zvukmi, spoločne putovali storočiami, sledovali postupný vývoj reči, písma a kníh od najstarších na hlinených tabuľkách cez papyrusové, pergamenové až po súčasné tlačené na papieri, či elektronické. Aktivita mala pokračovanie v triedach. Pod názvom Pozri sa, čo čítam sa ukrývala prezentácia obľúbených kníh žiakmi či učiteľmi pred ostatnými spolužiakmi v triede. Svoj cieľ prebudiť záujem o knihy a o čítanie u žiakov, ktorí sa tomu dovtedy nevenovali, splnila. Aby sa knihy mohli dostať od výrobcov až k svojim čitateľom, musia prejsť svoju cestu. O práci predajcu kníh prišiel našim žiakom do školskej knižnice porozprávať pán Marek Uhrín, ktorý sa jej venuje už dlhé roky a je jedným z majiteľov nám známeho kníhkupectva Alter Ego. V propagácii kníh a čítania bude naša školská knižnica pokračovať aj v ďalších mesiacoch. O svojich aktivitách pravidelne informuje žiakov školy, rodičov a verejnosť na webovom sídle školy v časti Školská knižnica. https://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/text/?text=text/text4&subpage=2
Mgr. Soňa Fodorová, ZŠ J. M. Petzvala

Môže Vás zaujímať...