Aktuality
Počet zobrazení 622

Zemiansky dvor Šarpanec –zmena zastavovacej štúdie a aktuálne informácie

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 12.11.2015 bol predmet rokovania opäť projekt Zemiansky dvor Šarpanec (agroturistika a agrofarma). Predmetom rokovania bola aktuálna zmena urbanistickej štúdie  (zastavovacieho plánu) agroturistiky a agrofarmy. Podľa vyjadrenia investora by malo ísť o konečné rozmiestnenie budov (aj perspektívnych), ktoré je zmenené – upravené  oproti pôvodnému riešenie kvôli procesu EIA (posudzovaniu vplyvov tejto investície na životné prostredie). Práve príprava podkladov pre toto posudzovanie spôsobila, že sa priebežne musela zmeniť pôvodná štúdia a teda zmeniť pôvodné rozmiestnenie navrhovaných stavieb, ktoré bolo schválené mestským zastupiteľstvom. Vzhľadom na zásadné predbežné pripomienky ochrany prírody sa museli stavby v časti Agroturistika koncentrovať na menšiu zastavenú plochu – viac sa sústredili do stredu plochy a okolo museli zostať voľné plochy (najmä na výbeh koní) a najmä sa stavby museli posunú čo najďalej od potoka (ochrana biotopov). Rovnako došlo k zmene rozmiestnenia stavieb v časti agrofarmy, kde musela byť zohľadnená požiadavka ochrany prírody – stavby situovať čo najďalej od potoka (z dôvodu ochrany biotopov) a koncentrovať ich čo najviac k sebe, aby došlo k čo najmenšiemu záberu pôdy (ochrana pôdneho fondu). Túto upravenú štúdiu poslanci schválili.

Rovnako poslanci vzali na vedomie informáciu o vypracovanom  znaleckom posudku na určenie kúpnej ceny v prípade predaja pozemkov pod stavbami v ich blízkosti  a výšky nájomného v prípade prenájmu pozemkov na komerčné využitie. Pokiaľ ide o určenie kúpnej ceny a nájomného v zmysle zmluvy o spolupráci a zmluvy o budúcej kúpnej zmluvy, tak mesto zadalo vypracovanie znaleckého posudku súdnemu znalcovi – Ing. Jánovi Trebuňovi, ktorý vo svojom znaleckom posudku č. 158/2015 zo dňa 8.9.2015 určil, že v prípade predaja bude kúpna cena pod všetkými stavbami 21,08 EUR/m2 a v prípade prenájmu bude nájomné vo výške 1,261 EUR/m2 ročne za pozemky na komerčné využitie.

Názov prílohy Odkaz
zastavovací plán Stiahnuť
Najnovšie články