Zasadala mestská školská rada

V pondelok  24. októbra 2016 sa v priestoroch mestského úradu zišli členovia Mestskej školskej rady v Spišskej Belej na svojom prvom pracovnom zasadnutí v novom zložení. Zasadnutie viedla predsedníčka rady Dagmar Popovičová. Predmetom tohto rokovania boli nasledovné témy:

– Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí a Štatútu Mestskej školskej rady

– Informácia o organizácia škôl a školských zariadení v šk. roku 2016/2017 a rozpočty škôl v rámci originálnych kompetencií

– Príprava spolupráce základných škôl v Spišskej Belej so základnými školami v nemeckom partnerskom meste Brück

– Informácia o stavebných úpravách v Základnej škole M. R. Štefánika na ul. Štefánikova 19 a v budove pracoviska Materskej školy na ul. Letná 5 v Spišskej Belej

– Inovovaný školský vzdelávací program – informácia o zmenách a realizácii v praxi.

Tohto zasadnutia sa zúčastnili (ako hostia – nečlenovia tejto rady) primátor mesta Štefan Bieľak (za zriaďovateľa) a zamestnankyňa školského úradu v Spišskej Belej Edita Svocáková.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X