Zápis detí  do 1. ročníka základnej školy

Čo treba vedieť o zápise detí  do 1. ročníka základnej školy

Zápisy detí, ktoré majú do 1. ročníka nastúpiť v školskom roku 2018/2019, sa na celom území Slovenska konajú od 1. apríla do 30. apríla 2018.  V meste Spišská Belá sa na základe VZN č. 7/2015 bude zápis detí do 1. ročníka ZŠ  v oboch základných školách, teda v ZŠ J. M. Petzvala a ZŠ M. R. Štefánika  konať nasledovne: v utorok 3. apríla 2018 a v stredu 4. apríla 2018 v čase od 14.30 hod. do 17.30 hod.

 

Aké dieťa má prísť na zápis do 1. ročníka základnej školy?

Ak  dieťa už dovŕšilo (po 31.8.2017) alebo do 31. 8. 2018 dovŕši  šesť rokov, alebo malo v minulom roku odklad povinnej školskej dochádzky, je povinnosťou rodiča zapísať ho na niektorú základnú školu v SR. Na zápis s dieťaťom  treba prísť bez ohľadu na to, či ako rodič, resp. zákonný zástupca uvažujete napr. o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky alebo sa u vášho dieťaťa objavil problém, ktorý si bude vyžadovať špeciálny prístup a vy ešte stále neviete, na ktorej škole bude dieťa reálne 1. ročník navštevovať.

Zápis sa týka všetkých detí, ktoré sú štátnymi občanmi SR a majú na území Slovenska trvalý pobyt. Každý zákonný zástupca dieťaťa má právo vybrať si základnú školu na Slovensku, do ktorej svoje dieťa zapíše. Musí však rešpektovať reálne legislatívne možnosti škôl (zákonom určený maximálny počet žiakov v triedach 1. ročníka, ktorý sa nesmie prekročiť) a počty tried, ktoré sa v 1. ročníku plánujú otvoriť. Z týchto dôvodov sú pri zápise budúcich prvákov na konkrétne školy uprednostňované deti z príslušného  školského obvodu podľa miesta trvalého bydliska dieťaťa.

 

Ako zapísať dieťa do základnej školy?

Na zápise sa zúčastňuje dieťa so zákonným zástupcom, resp. rodičom. O tom, čo treba so sebou priniesť na zápis, informuje spravidla každá základná škola. Zvyčajne si treba na zápis s dieťaťom priniesť:

 

Kto posúdi, či je dieťa pripravené na vstup do školy?

Rodičia ešte pred zápisom môžu  požiadať o konzultáciu pedagóga v MŠ, ako on vníma dieťa z pedagogického hľadiska a či prípadne navrhuje nejaké odporúčania na prácu doma. Na samotnom zápise školskú zrelosť a pripravenosť dieťaťa na nástup plnenia povinnej školskej dochádzky posúdia skúsení pedagógovia zo ZŠ. V prípadoch, keď treba zvážiť, či nástup dieťaťa do 1. ročníka bude v jeho prospech,   v konečnom dôsledku rozhoduje detský psychológ, ktorý cielenými diagnostickými prostriedkami dokáže posúdiť pripravenosť dieťaťa s ohľadom na nároky školy, na jeho sociálnu i emocionálnu pripravenosť.

 

Existuje možnosť predčasného nástupu do školy?

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na povinnú školskú dochádzku výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie  (najbližšie Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku, Mučeníkov 1246/4 ) a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

 

Čo s dieťaťom, ktoré by malo nastúpiť do 1. ročníka ZŠ a žije v zahraničí alebo plánujete do zahraničia vycestovať?

Dieťa musí byť riadne prihlásené do spádovej školy v Slovenskej republike, ak je štátnym občanom SR a má trvalý pobyt na Slovensku (teda tam, kam patrí podľa školského obvodu miesta trvalého pobytu – v meste Spišská Belá sú 2 možnosti – ZŠ M. R. Štefánika alebo ZŠ J. M. Petzvala). Pri zápise zákonný zástupca oznámi, že dieťa bude študovať v zahraničí a zároveň písomne požiada riaditeľa školy o povolenie študovať v zahraničí. Ak už rodina dlhodobo žije v zahraničí, a dieťa má začať plniť povinnú školskú dochádzku v zmysle slovenských zákonov, rodič musí neodkladne kontaktovať spádovú školu podľa miesta trvalého pobytu a dohodnúť s riaditeľom základnej školy postup v súlade s platnou legislatívou SR.

 

Čo ak neprihlásite dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky?

Ak zákonný zástupca neprihlási školopovinné dieťa na povinnú školskú dochádzku, dopustí sa priestupku podľa § 37 ods. 1 a 2 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov a obec mu v priestupkovom konaní môže udeliť pokutu do výšky 331,50 eura.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X