hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 296

Vyhodnotenie záujmu rodičov o cirkevnú základnú školu

Vyhodnotenie záujmu rodičov o cirkevnú základnú školu

Dňa 9. februára 2016 sa uskutočnilo vyhodnotenie prieskumu záujmu rodičov o zriadenie cirkevnej základnej školy v Spišskej Belej. Od polovice decembra 2015 do konca januára 2016 (pôvodná lehota bola predĺžená) sa rodičia detí s trvalým pobytom v Spišskej Belej mali možnosť rozhodnúť, či podporia zriadenie takejto školy v našom meste formou transformácie jednej z existujúcich základných škôl.

Vyhodnotenie sa uskutočnilo na mestskom úrade komisionálne za prítomnosti poslancov mestského zastupiteľstva Jozefa Kunu, Marty Britaňákovej, Lukáša Hotaryho a Branislava Ziburu, zástupcom mestského úradu Janky Neupauerovej a Pavla Ščigulinského, zástupcu školského úradu Edity Svocákovej a primátora mesta Štefana Bieľaka.

Pavol Ščigulinský prítomných informoval, že doručených bolo 1196 záväzných prehlásení do domácností rodičov detí.  Prítomným bolo vecne preukázané, že uvedené prehlásenia boli doručené všetkým rodičom, resp. zákonným zástupcom všetkých uvedených detí, ak nie osobným (aj opakovaným) doručením, tak náhradným doručením cez Slovenskú poštu (tam, kde nebol adresát opakovane niekoľkokrát zastihnutý osobne na adrese svojho pobytu). Dokonca v niekoľkých prípadoch sa doručilo uvedené prehlásenie opakovane, nakoľko ho rodičia po prevzatí nevedeli nájsť, resp. si ho títo rodičia prišli prevziať osobne na mestský úrad. Mesto neeviduje žiadny prípad, kedy by nebolo doručené uvedené prehlásenie daným rodičom.  Z uvedeného počtu 1196 prehlásení bolo vrátených späť do podateľne mestského úradu 143 podpísaných prehlásení, t.j. takmer 12 % z celkového počtu.  Z nich bolo 101 žiakov základnej školy a 42 detí vo veku od 0 do 6 rokov. Z uvedených 101 žiakov základných škôl je 12 takých, ktorí končia tento školský rok 9. ročník a teda od septembra už nebudú žiakmi školy (tak relevantných je 89 prehlásení). Avšak z predškolského veku by prišlo do základných škôl 7 uvedených detí a teda od septembra 2016 by malo záujem navštevovať cirkevnú základnú školu 96 detí.  V zmysle rozhodnutia Mestského zastupiteľstva z 12. novembra 2015 konštatujeme, že uvedený počet detí nie je dostatočný na vznik cirkevnej základnej školy formou transformácie jednej zo základných škôl. Vzhľadom na tento výsledok prieskumu záujmu rodičov,  mesto ako zriaďovateľ základných škôl nebude ďalej pokračovať v procese možnej transformácie jednej zo základných škôl na cirkevnú základnú školu (keďže prvý predpoklad pre túto transformáciu nebol splnený).

Najnovšie články