V Spišskej Belej sa udeľovali Ceny mesta a Ceny primátora mesta

 V Spišskej Belej sa udeľovali Ceny mesta a Ceny primátora mesta

Pri príležitosti osláv sv. Antona Pustovníka, patróna mesta a zároveň 745. výročia udelenia mestských práv sa 17. januára 2016 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie Cien mesta a Cien primátora mesta pre osobnosti Spišskej Belej, ktoré sa svojou činnosťou podieľajú na zviditeľňovaní či rozvoji mesta.

Tomuto slávnostnému aktu predchádzala v doobedňajších hodinách bohoslužba v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka,  ktorú celebroval biskup spišskej diecézy Štefan Sečka za účasti správcu našej rímskokatolíckej farnosti – Petra Petreka s kaplánmi našej farnosti. Tejto slávnosti sa zúčastnil aj správca gréckokatolíckej farnosti v Ihľanoch (filiálka Spišská Belá) Mikuláš Chanáth, ako aj farárka evanjelického cirkevného zboru v našom meste Eva Germanová. V úvode a závere sa uskutočnil slávnostný sprievod za účasti primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva a aj niektorých miestnych spolkov – Poľovníckeho spolku, Dobrovoľného hasičského zboru a MŠK Slavoj Spišská Belá. V závere sv. omše primátor nášho mesta Štefan Bieľak poďakoval otcovi biskupovi Štefanovi Sečkovi i prisluhujúcim kňazom za bohoslužbu odslúženú za celé naše mesto a všetkých jeho obyvateľov.  Po sv. omši sa pozvaní hostia presunuli na sviatočný (slávnostný) obed.

Na odovzdávaní cien sa popoludní v mestskej kinosále stretla verejnosť i pozvaní hostia. Pred začatím ceremoniálu odznela hymna Slovenskej republiky a následne na to Turecký pochod od W. A. Mozarta v podaní komorného zoskupenia La Speranza z Popradu (pod vedením Zuzky Pavličkovej). Po úvodnom príhovore primátora mesta Štefana Bieľaka sa pristúpilo k udeľovaniu Ceny mesta Spišská Belá, ktorú odovzdával primátor mesta spolu so svojim zástupcom Jozefom Kunom. Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej rozhodlo o udelení tohto ocenenia trom laureátom.

Pred samotným oceňovaním sa premietal krátky medailón venovaný konkrétnemu laureátovi, v ktorom sa prítomní dozvedeli viac o jeho živote a aktivitách, za ktoré si prevzal uvedenú cenu (všetky životopisy spolu s krátkymi videami budú už čoskoro zverejnené na webovej stránke mesta http://www.spisskabela.sk). Prvým oceneným bol Vojtech Stupeň, dlhoročný člen miestneho Rybárskeho spolku, ktorý bol jedným z iniciátorov realizácie výstavby Belianskeho rybníka na mieste, kde sa mala pôvodne vybudovať okresná skládka komunálneho odpadu. Rybník dodnes slúži Beľanom aj ako prímestská oddychový zóna. Vojtech Stupeň je zástupcom klasického ľudového rybárstva v našom mesta.

Jedinou dámou, ktorá si domov odniesla Cenu mesta, bola Gerhardína Gažiová. Uvedené ocenenie si prevzala za svoju aktívnu činnosť v Karpatonemeckom spolku, vedenie cirkevného zboru a.v. a príkladnú spoluprácu s mestom Spišská Belá, najmä pri poznávaní jeho histórie, pri zostavovaní monografie mesta, či pri identifikácii neznámych hrobov na mestskom cintoríne. Tretím laureátom bol Peter Purdeš, ktorý bol ocenený za celoživotnú pedagogickú činnosť (ako učiteľ dvojtriednej školy v Strážkach a neskôr Základnej školy v Spišskej Belej) a tiež za jeho kultúrno-osvetovú činnosť v Stážkach (pravidelne organizoval divadelné a kultúrne podujatia a viedol detský ľudový súbor Goralček), za jeho maliarsku tvorbu (spolupracoval s barónkou Margitou Czóbel), či za vedenie kroniky dnes mestskej časti Strážky.

Počas krátkej prestávky medzi udeľovaním Ceny mesta a Ceny primátora mesta sa mohli diváci započúvať do saxofónových a gitarových melódií v podaní nadaných žiakov zo Základnej umeleckej školy v Spišskej Belej.

Druhá polovica programu patrila odovzdávaniu Ceny primátora mesta Spišská Belá. Prvou ocenenou bolaMária Ščigulinská, ktorá sa už dlhé roky ako dobrovoľníčka spolupodieľa na výchove belianskych detí a mládeže formou organizovania rôznych kresťanských aktivít v spoločenstve Deti Márie (Dobrá novina, Biela stužka, Vypni telku, zapni seba, Detský čin pomoci a pod.). Druhá cena primátora mesta bola odovzdaná Márii Čižíkovej, ktorá ako učiteľka materskej škôlky už niekoľko rokov vedie detský folklórny súbor Dukátik pri materskej škole. Súbor sa už dlhé roky teší veľkej obľube a deti sa v ňom okrem svojho umeleckého prejavu učia zároveň ľudovým zvykom z celého Slovenska. Prvý krát v histórii udeľovania cien bola ocenená aj organizácia (právnická osoba). Stala sa ňou firma AT  TATRY s.r.o. Spišská Belá, ktorá od roku 1997 úspešne pôsobí v oblasti poľnohospodárstva v Spišskej Belej a v okolitom regióne a aktívne sa podieľa na rozvoji nášho vidieka vo veľmi náročných podmienkach pre poľnohospodárov. Cenu primátora si prišiel prevziať jej konateľ (riaditeľ) Ing. Milan Krajanec. Všetci laureáti si okrem samotného ocenenia, prevzali aj kyticu kvetov a finančnú odmenu. Záver programu patril slávnostnej ceremónii skladbe s názvom Aladin, ktorú si všetci zúčastnení vypočuli od hudobného zoskupenia La Speranza. Slávnostný deň bol ukončený primátorskou čašou vína.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X