V Špeciálnej základnej škole opäť ukázali svoju kreativitu a zručnosť

V Špeciálnej základnej škole v Spišskej Belej to z každého zákutia školy dýcha kreativitou a zručnosťou. Presvedčia Vás o tom aj nasledujúce príspevky z pera učiteľov školy.

Jar našimi očami
Jar, to je obdobie, kedy všetko ožíva, príroda sa prebúdza zo zimného spánku, celý svet razom hýri nádhernými farbami a všade cítiť teplé slnečné lúče. Mnohí sa z toho tešia a my nie sme výnimkou. Aj v našej škole cítiť, že jar už zavítala k nám, o čom svedčia práce našich žiakov, ktoré zdobia priestory našej školy. Tento krát žiaci svoju tvorivosť, kreativitu a šikovnosť ukázali vo svojich prácach s jarnou tematikou. Každá práca je niečím zaujímavá, či už technikou, materiálom a nakoniec samotným výsledným výrobkom. Žiaci vytvorili rôznorodé jarné výtvory, ktoré zdobia priestory chodby a určite potešia oko aj dušu.
A to je len malá ukážka toho, čo dokážeme.
Mgr. Edita Modlová
ŠZŠ Spišská Belá

My a naše mesto
Mesto Spišská Belá je malebné podtatranské mestečko, v ktorom sa nachádza mnoho historických objektov a kultúrnych pamiatok. K mestu bola pričlenená susedná obec Strážky, ktorej dominantou je renesančný kaštieľ s priľahlým anglickým parkom a gotický kostol sv. Anny so zvonicou. Pohladenie oka a duše v objekte Kaštieľa v Strážkach zažili žiaci a učitelia Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej, prostredníctvom celoročného projektu, ktorý sa realizoval pod záštitou primátora mesta Spišská Belá JUDr. Štefana Bieľaka. Cieľom projektu „My a naše mesto“ bolo spoznať a oboznámiť sa s historickými a kultúrnymi dominantami mesta Spišská Belá.
Súčasťou celoročného projektu bol čiastkový projekt “Kaštieľ Strážky a jeho tajomstvá“. Kaštieľ Strážky je nádhernou historickou súčasťou nášho mesta, a preto si zaslúži, aby sme mu venovali pozornosť.
Spoznať históriu kaštieľa, naučiť sa v jeho priestoroch vnímať umenie, bolo spojené s prvým vzdelávacím programom Kaštieľ v premenách času, prostredníctvom ktorého lektor oboznámil žiakov s históriou a architektúrou kaštieľa, kostolom sv. Anny a zvonicou v Strážkach, ktoré aj navštívili. Výskedkom vzdelávacieho programu bol spoločný projekt, ktorý zahŕňal súhrné informácie o výstavbe kaštieľa, jeho renovácií a iné zaujímavosti kaštieľa.
Ďalšou súčasťou projektu bol program tvorivých dielni pod názvom Farby dúhy, ktorý bol zameraný na experimentovanie s farbami, čo bolo zaujímavé a žiakom prinieslo nové poznatky a skúsenosti.
Prostredníctvom projektu žiaci absolvovali tvorivé dielne pod názvom Strom je veľký dom. Hravou formou sa žiaci oboznámili so životom stromu a jeho obyvateľmi. Výtvarnou technikou – suchá ihla vytvorili strom, ktorý natreli vrstvou farby a pretlačili na výkres. Stromy dotvorili odtlačkami drobných predmetov rôznych farieb.
Babičkina škola, to je názov ďalšieho programu tvorivých dielni. Každú domácnosť zdobí malý alebo väčší koberec, ich tkanie bolo bežnou súčasťou života ľudí na vidieku. Na nevšednej hodine v tvorivom ateliéri v kaštieli sa žiaci pozreli na kúsok z nej a zoznámili sa s technikou tkania. Vyskúšali si tkanie kobercov na malých krosnách, čo bolo pre žiakov obohacujúce a prinieslo veľa radosti.
Pozitív a negatív. Čo znamenajú tieto dve slová? Niekedy hovoríme dobrým veciam, že sú pozitívne a zlým, že sú negatívne. Majú niečo spoločné s výtvarným umením? Pozitív a negatív je názov programu tvorivých dielní, ktoré žiaci absolvovali ako súčasť projektu Kaštieľ Strážky a jeho tajomstvá. Žiaci začali tvoriť obkreslením ruky, vytvorili maketu, teda negatív. Výtvarnou technikou – tupovaním vznikol pozitív jej tvaru. Precvičili si strihanie a následné preklápanie tmavej makety hmyzu na biely podklad, lepenie a zrkadlové otáčanie tvaru.
Zúčastniť sa vzdelávacích programov a tvorivých dielní pod vedením lektorov SNG Kaštieľa Strážky bolo zaujímavé. Posunuli žiakov za hranice toho, čo môžu deti so zdravotným a sociálnym znevýhodnením vidieť, zažiť a dokázať. Žiaci sa stretli s menej tradičnými technikami výtvarného umenia v udržiavaných krásnych priestoroch kaštieľa. Tým sme ukončili jeden z čiastkových projektov Kaštieľ Strážky a jeho tajomstvá.

Mgr. Edita Modlová
ŠZŠ Spišská Belá

Prednes poézie a prózy
Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš“
Kniha je nekonečná studnica poznania a bádania. Je priateľom človeka, jeho radcom a spoločníkom. Otvára nám svet fantázie, predstav a pocitov. Do tohto imaginárneho sveta nás vtiahli a opäť nám ho priblížili žiaci Špeciálnej základnej školy v Spišskej Belej počas školského kola v prednese poézie a prózy v mesiaci marec, ktorý je venovaný knihám a nesie so sebou prívlastok Mesiac kníh.
Vybraní žiaci svoju odvahu recitovať predviedli pred učiteľským zborom, rodičmi, spolužiakmi a hlavne porotou, ktorá naozaj zodpovedne vybrala tých najlepších. Súťaž nám spríjemňovali nielen odvážni jednotlivci svojim prednesom, ale aj žiaci speváckeho krúžku, ktorí nám zaspievali.
Školské kolo literárnej súťaže sa ukončilo vyhlásením víťazov, odovzdaním diplomov, cien a povzbudivými slovami pani riaditeľky PaedDr. Renáty Smoroňovej.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tejto súťaže.
Mgr. Lucia Pardusová
ŠZŠ Spišská Belá

Ty a zodpovednosť – beseda s ombudsmankou
My, ako ,,Škola bez hraníc“ sa snažíme, aby si žiaci primerane svojmu veku osvojovali základné pojmy a zručnosti z oblasti ľudských práv formou zážitkového učenia a rôznych aktivít. V oblasti vzdelávania k ľudským právam sme zorganizovali besedu ,,Ty a zodpovednosť“ s verejnou obhajkyňou práv, prof. JUDr. Máriou Patakyovou.
Prostredníctvom telemostu cez sociálne média sme sa spojili s kanceláriou verejného ochrancu práv, ktorá si pre žiakov pripravila krátku prezentáciu zameranú na ochranu základných práv a slobôd, po ktorej sa im osobne pani prof. Patakyová prihovorila.
Žiaci sa bližšie oboznámili s témou ochrany práv detí, pochválili sa svojim vlastnoručne vyrobeným plagátom s názvom ,,Strom práv“, o ktorom sa porozprávali. Počas besedy s pani profesorkou diskutovali nielen o právach, ale hlavne o zodpovednosti za svoje konanie. Tým sme žiakom priblížili, že každé právo, ktoré nám bolo dané, nesie so sebou aj dávku zodpovednosti. Našli sa aj odvážlivci, ktorí porozprávali, čím chcú byť po ukončení školy a spoločne diskutovali o ďalších možnostiach vzdelávania.
Vďaka tejto interaktívnej besede, žiaci získali nové zážitky a vedomosti, ktoré posilňujú rozvoj ich osobnosti a spájajú školské prostredie s reálnym životom. Zážitkom pre žiakov bolo aj to, že verejnú obhajkyňu práv mohli nielen počuť, ale aj reálne vidieť.
Naše poďakovanie patrí pani ombudsmanke, za čas, ktorý venovala nám aj našim žiakom a za sprostredkovanie nových a vecných informácií.

Mgr. Edita Modlová
ŠZŠ Spišská Belá

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X