V mestskej knižnici sa nachádza 24 892 knižných publikácií

Stručná správa z činnosti mestskej knižnice

Mestská knižnica v Spišskej Belej poskytovala v roku 2016 okrem výpožičky literatúry svojim čitateľom aj služby rôzneho charakteru, ako poskytovanie informácii návštevníkom knižnice, umožňovanie prístupu na internet, sprostredkúvala literatúru cez medziknižničnú výpožičnú službu a usporadúvala zaujímavé akcie zamerané na propagáciu knižnice a čitateľnosti kníh. Svoj knižničný fond rozšírila v roku v roku 2016 o celkovo 195 titulov rôznorodého zamerania. V knižnom fonde knižnice sa momentálne nachádza 24 892 zväzkov. Rovnako ako predchádzajúce roky, aj v minulom roku pokračovala knižnica v elektronickom spracovaní publikácii a do marca 2017 bolo takto spracovaných 25 502 zväzkov.

V roku 2016 získala knižnica finančnú podporu vo výške 1000 € z Fondu na podporu umenia v rámci projektu „Akvizícia Mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2016.“ Z poukázanej sumy sa zakúpilo 115 zväzkov kníh.

Knižnica eviduje už od roku 2013 klesajúcu tendenciu v rámci jej návštevnosti – kým v roku 2013 to bolo 7597 návštevníkov, v r. 2014 6969 návštevníkov, v roku 2015 navštívilo knižnicu 5864 osôb a v roku 2016 pokleslo toto číslo na 5098 návštevníkov. Z toho 1976 osôb malo záujem o internetové služby. Za uplynulý rok vypožičala knižnica 17 911 titulov.

V spolupráci s MŠ a ZŠ usporiadala knižnica informatickú výchovu pre deti a mládež. Obsahom hodín bola v informácia (v závislosti od vekovej kategórie) o využívaní bibliografií, slovníkov, oboznámenie s pojmom rešerš a literárnymi osobnosťami nášho regiónu. Pre žiakov ZŠ sa uskutočnil v priestoroch knižnice tvorivý vzdelávací program Cesta do praveku, v rámci Týždňa detskej knihy čítali pozvaní hostia deťom z MŠ vybrané knižné tituly. Knižnica sa zapojila aj do júnového čitateľského maratónu, ktorý sa konal na celom území SR a zapojilo sa do neho 190 čítajúcich účastníkov. V roku 2016 usporiadala knižnica celkom 47  podujatí s 1119 účastníkmi.

Knižný online katalóg sprístupnený na www.kniznica.spisskabela.sk zaznamenal 957 vstupov  5723 zadaných otázok.

Múzeum Dr. Michala Greisigera, ktoré sa nachádza na prízemí budovy mestskej knižnice, navštívilo v minulom roku 211 návštevníkov – z toho 205 detí.

Od konca júna 2016 do septembra 2016 bola prevádzka knižnice aj múzea pre rekonštrukciu priestorov zatvorená. V rámci rekonštrukčných prác v knižnici bola prevedená výmena elektroinštalácie, omietky vo všetkých miestnostiach, výmena podlahových krytín, výmena vodovodného potrubia, kanalizácie, oprava oboch toaliet, z toho jedna bude slúžiť návštevníkom knižnice a múzea. Priestory boli zariadené novými regálmi, na ktoré mesto získalo finančnú dotáciu pridelenú Fondom na podporu umenia v roku 2016 vo výške 5 000 €. V mesiaci apríl bola prevedená výmena okien na prízemí budovy. Na spomínané práce mesto získalo štátnu  dotáciu vo výške 13 000 €.

Celé znenie správy nájdete v prílohe článku.

Názov prílohy Odkaz
Správa z činnosti mestskej knižnice 2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X