ÚPSVaR žiada rodičov, aby predložili doklady o návšteve školy na účely prídavku na dieťa

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok si Vás v súvislosti s nárokom na ďalšie vyplácanie prídavku na dieťa od 01.09.2016 dovoľuje informovať o povinnosti rodičov, ktorí majú dieťa po povinnej školskej dochádzke, t. j. po 16 roku veku dieťaťa, aby predložili doklad o nezaopatrenosti, resp. doklad o návšteve strednej, vysokej školy.

Nezaopatrené dieťa podľa zákona NR SR č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov je dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom, alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je aj dieťa, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav, najdlhšie do dosiahnutia plnoletosti. Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona nie je dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo ktoré získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

 Doklady o návšteve školy, kde budú uvedené relevantné skutočnosti je potrebné predkladať na oddelenie služieb občanom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok -pracovisko Spišská Belá: Mesto Spišská Belá, obce Bušovce, Holumnica, Ihľany, Jurské, Krížová Ves, Lendak, Podhorany, Slovenská Ves, Toporec, Vojňany, Výborná.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X