Aktuality
Počet zobrazení 494

Údržba verejnej zelene v meste Spišská Belá

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej dňa 17. marca primátora mesta informoval poslancov o spôsobe obnovy a údržby verejnej zelene v našom meste. Samotnú údržbu stromov – ich orez si zabezpečuje mesto samo prostredníctvom vyškolených osôb (svojich zamestnancov, resp. nezamestnaných pracujúcich pre mesto cez úrad práce). Pokiaľ ide o údržby trávnikov, ich dosievanie alebo kosenie si mesto rovnako zabezpečuje prostredníctvom nezamestnaných ľudí z menších obecných služieb, resp. prostredníctvom nezamestnaných dočasne zamestnaných cez projekty v spolupráci s Úradom práce v Kežmarku.  Aj samotný výrub stromov, na ktoré bol vydaný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny, na pozemkoch mesta si realizuje mesto samo, resp. prostredníctvom Mestského podniku. Primátor mesta na uvedenom zasadnutí poslancov informoval aj o plánovanom (dnes už zrealizovanom) výrube 9 javorov vedľa štátnej cesty smerom k cintorínu. Tento výrub sa mal zrealizovať už pred 9 rokmi. Dôvodom na výrub bolo zásadné vonkajšie poškodenie týchto stromov ich veľmi neodborným až likvidačným orezom z pred niekoľkých rokov. Už vtedy po vyjadrení orgánu ochrany prírody a po odbornom stanovisku dendrológa mesto zrealizovalo vedľa týchto poškodených javorov výsadbu nových líp, ktoré po uchytení sa mali nahradiť uvedené poškodené javory. Avšak tieto vysadené lipy (ako podsadba) začali v tieni týchto veľkých javorov chátrať a stagnovať vo svojom raste, preto bolo nutné sa rozhodnúť, že dáme priestor novým stromom a staré, poškodené zrežeme alebo nové mladé lipy takto definitívne zlikvidujeme. Preto ešte pred Veľkonočnými sviatkami mesto realizovalo výrub uvedených 9 javorov. Samozrejme, že mesto má rovnako povinnosť náhradnej výsadby za všetky vyrúbané stromy.  V tomto roku mesto plánuje výsadbu min. 70 nových stromov – javorov a líp, ktoré sú už objednané.  Výsadba šľachtených 36 javorov a 34 líp sa zrealizuje v máji tohto roka. Sú už vytypované aj miesta, kde sa tieto stromy vysadia, nakoľko mesto má spracovanú evidenciu miest (pozemkov) určených na náhradnú výsadbu. Avšak napriek tomu, ak by niekto mal návrh, kde by bola potrebná a zároveň vhodná výsadba nových stromov, tak dajte o tom vedieť na mestskom úrade (RNDr. Grivalskej alebo na sekretariáte primátora mesta) alebo zašlite návrh na mail: grivalska@spisskabela.sk.

Najnovšie články