Spôsob prideľovania uvoľnených mestských nájomných bytov

Mesto Spišská Belá prenajíma mestské nájomné byty v Spišskej Belej a v Strážkach. Záujemcom o pridelenie bytu do nájmu môže byť tak obyvateľ mesta Spišská Belá (s trvalým pobytom v meste), ale aj iné fyzické osoby, ktoré nebývajú v našom meste. Žiadateľ musí spĺňať podmienky určené vo VZN mesta pre pridelenie nájomného bytu (napr. preukázanie príjmu na úhradu nájomného za užívanie bytu, nemať dlhy voči mestu okrem prípadov ak žiadateľ spláca dlh alebo je v režime „osobitného príjemcu“ a pod.).
Každá doručená žiadosť o mestský nájomný byt sa zaeviduje v podateľni mestského úradu a následne sa zaeviduje do evidencie žiadateľov o pridelenie bytu. Evidenciu žiadateľov o byt vedie oddelenie bytov a nebytových priestorov (referent tohto oddelenia Mgr. Katarína Duchnitzká).
Na každú doručenú žiadosť sa odpovedá v 30-dňovej lehote od jej doručenia, pričom táto odpoveď spravidla obsahuje informáciu o tom, že daná žiadosť bola zaevidovaná v evidencii ale nakoľko momentálne nie je voľný žiadny byt, je potrebné čakať na uvoľnenie vhodného bytu.
V prípade uvoľnenia mestského nájomného bytu je táto informácia písomne zverejnená na úradnej tabuli mesta (v budove úradu) a tiež na internetovej stránke mesta (spravidla 15 dní pred rokovaním mestského zastupiteľstva). Následne vždy zasadne osobitná bytová komisia, ktorá posúdi aktuálnosť žiadostí v uvedenej evidencií a najmä naliehavosť a akútnosť potreby bývania pre konkrétnych žiadateľov v danom čase. Uvedená komisia je zložená zo zamestnancov mesta a z poslancov mestského zastupiteľstva. Bytová komisia preskúma splnenie základných podmienok pre pridelenie bytu (v danom čase) a následne navrhne (odporúča) mestskému zastupiteľstvu spravidla niekoľkých žiadateľov z uvedenej evidencie na daný byt. Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanci schvaľujú pridelenie tohto bytu konkrétnemu žiadateľovi s prihliadnutím na odporúčania bytovej komisie. Poslanci spravidla vychádzajú z odporúčania (návrhu) bytovej komisie, hoci v odôvodnených prípadoch môžu rozhodnúť aj o pridelení bytu pre iného žiadateľa z uvedenej evidencie (avšak takéto prípadu nastávajú veľmi výnimočne). Po schválení pridelenia bytu mestským zastupiteľstvom následne primátor mesta podpisuje s nájomcom zmluvu o nájmu daného bytu (v prípade bytu postaveného cez ŠFRB až po zložení finančnej zábezpeky nájomcom vo výške 5 mesačného nájomného).

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X