Školský rok 2016/2017 bude na našich základných školách zaujímavý a pestrý

Ako bude vyzerať školský rok 2016/2017 na našich základných školách? Koľko prváčikov máme v Spišskej Belej? O aké stredné školy majú záujem naši deviataci? V nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať odpovede na tieto otázky, no dočítate sa aj iné zaujímavé momenty z plánovaného školského života na našich základných školách.

Brány ZŠ M. R. Štefánika prekročilo na začiatku školského roka 327 žiakov, z toho 40 prvákov. Najhorúcejšou novinkou je čestný názov školy nesúci meno velikána slovenskej histórie Milana Rastislava Štefánika, ktorý škola používa od septembra. Rovnako významnou novinkou je aj rekonštrukcia priestorov školy a postupná realizácia prístavieb, čo nesporne ponúkne aj atraktívnejšie a komfortnejšie štúdium na škole.

V novom školskom roku sa budú na škole realizovať nové ako aj už overené a úspešné projekty a súťaže ako Zelená učebňa, Moja prvá škola, Hovorme o jedle, Vianočná tržnica, Detská športová olympiáda s MŠ, Noc v rozprávke, Všetkovedko a Expert, Strom života, či Šarkaniáda, Lákavo znejú plánované projekty ako Spomienky starých rodičov na školské lavice, Európsky deň jazykov, Otvorená škola pre rodičov a verejnosť, a tematicky treba vyzdvihnúť najmä projekty a súťaže o M. R. Štefánikovi.

Podľa uskutočneného prieskumu by deviataci najradšej študovali na stredných odborných školách, pedagogických školách a školách technického zamerania.

ZŠ J. M. Petzvala bude v tomto školskom roku navštevovať 451 žiakov, z toho 48 prváčikov. 46 deviatakov by sa malo na základe prvotného orientačného prieskumu rozložiť na stredných školách rôznorodého zamerania od gymnázií až po odborné učilištia. Chlapci uprednostnili školy technického charakteru – stredné priemyselné a technické školy, odbory programátor obrábacích strojov a zariadení, mechatronik, elektrotechnik a pod. Dievčatá majú záujem o hotelové, obchodné akadémie a umelecké školy. Preferujú odbory manažment, marketing, obchod a podnikanie a cestovný ruch, fotografický dizajn a propagačné výtvarníctvo.

Aj tento rok budú žiaci ZŠ J. M. Petzvala bojovať o popredné umiestnenia na rôznych súťažiach, ako napr. Spoznaj svoj región, kde v minulom roku škola obsadila 1. miesto. Zaujímavo znie aj už vypracovaný projekt s názvom Učebňa v prírode – zachovajme zdravé životné prostredie, či aktivity v školskej knižnici zamerané na čitateľskú gramotnosť, ako napr. besedy so spisovateľmi, Čítačka knihy Timotej a pradedo, no i aktivity ŠKD – tvorivé dielne, aktivity k zdravému životnému štýlu.

Obe základné školy zaradili do svojich aktivít Deň otvorených dverí, plavecký i lyžiarsky výcvik, bohatú ponuku krúžkov, školu v prírode a plánujú sa zapojiť do vyhlásených olympiád a súťaží z rôznych vyučovacích predmetov.

Krásnemu záujmu o štúdium sa teší naša Základná umelecká škola. Svoj umelecký talent sa rozhodlo rozvíjať až 431 žiakov, ktorým je k dispozícii trio odborov – hudobný, tanečný a výtvarný. Najväčší počet žiakov bude študovať v kmeňovej škole na ulici Zimnej v Spišskej Belej a vyučovať sa bude aj v dvoch elokovaných pracoviskách  v Slovenskej Vsi a v budove firmy AT TATRY v Spišskej Belej na Petzvalovej ulici.

Najväčší záujem je tradične už niekoľko rokov o hru na klavír a v tesnom závese za klavírom to je hra na gitaru a husle. K vyučovacím predmetom ako spevácky zbor, tanečná kapela, orchester a ľudovka sa tento rok pripojila novinka a to vyučovanie sólového spevu.

Pani učiteľky z Materskej školy na Mierovej ulici privítali tento rok vo svojich priestoroch 218 detičiek, ktoré sa rozmiestnili do desiatich tried. Z tohto počtu sa medzi škôlkármi nachádza 54 dvoj až trojročných detí a 80 predškolákov.

Ako ste sa mali práve možnosť dočítať, naše školy a ich kvalitní a húževnatí pedagógovia pripravili pre našich žiakov zaujímavý rok plný možnosti realizovať sa, či ukázať a rozvíjať svoj talent.

My už len prajeme všetkým žiakom úspešný štart do nového školského roka, veľa chuti do učenia a mnoho nezabudnuteľných zážitkov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X