Rozšírenie kapacity materskej školy od januára 2017

Mesto Spišská Belá od januára 2017 rozšíri kapacitu materskej školy o 2 nové triedy v priestoroch zrekonštruovanej budovy na Letnej ulici č. 5. Vznikne tak moderné elokované (vysunuté) pracovisko patriace pod Materskú školu na Mierová 1, v ktorom budú umiestnené deti vo veku od 2 do 6 rokov.

Prvú triedu plánujeme zriadiť pre deti od 2 do 3 rokov a druhú triedu pre deti od  3 do 6 rokov. Len pre úplnosť: Mesačný poplatok za pobyt dieťaťa v našej materskej škole je pre dieťa od 2-3 rokov 25 €, za deti od 3 rokov po predškolákov je 13 € a predškoláci (posledný rok pred nástupom do základnej školy) neplatia vôbec poplatok za pobyt v materskej škole.  Okrem toho poplatku platí rodič, resp. zákonný zástupca za stravovanie dieťaťa v škôlke tzv. stravné. To neplatia deti, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia (ak sa preukážu príslušným rozhodnutím úradu práce).

Prečo dať dieťa do materskej školy?  Je to pre dieťa veľmi dôležitá životná fáza, ktoré ho pozitívne ovplyvní na celý život. Je to jeho prvý krok k inému než rodinnému prostrediu, je to prvý krok do spoločnosti. Materská škola mu dá to, čo mu nevie dať v plnom rozsahu rodinné prostredie. Dieťa si zvyká na to, že okrem neho sú aj iné deti, ktoré majú rovnaké či podobné potreby ako ono, zvyká si na režim dňa, na akceptovanie autority ďalších dospelých osôb než sú jeho rodičia. V čase, keď už musia nastúpiť do 1. ročníka, je pre ich dobro, aby boli pripravené rešpektovať čas na prácu, sústredenie, čas na oddych; aby už boli pripravené deliť sa o pozornosť jedného učiteľa a mnohých spolužiakov, aby už samy zvládali mnohé samoobslužné činnosti. Je to škoda pre samotné dieťa, ak rodič nevyužije možnosť umiestniť svoje dieťa do materskej školy.

Takže už teraz je možné podať žiadosť o prijatie dieťaťa do týchto dvoch novootvorených tried na adresu: Materská škola, Mierová 1, 059 01 Spišská Belá. Prednostne budú prijatí predškoláci a následne aj deti od 2 do 5 rokov, ktoré majú trvalý pobyt v Spišskej Belej. Vzhľadom na voľné (budúce) kapacity táto ponuka platí aj pre umiestnenie detí z okolitých obcí či miest. Keďže doterajší záujem je nízky – evidujeme len 11 žiadostí, preto vyzývame rodičov detí v danom veku, aby využili túto možnosť.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X