hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 189

Projekt „Prvého bývania“

Spišská katolícka charita v rámci projektu Housing first – Podpora prvého bývania pre svojich klientov poskytuje služby sociálneho pracovníka. Poradňa sa nachádza v Kežmarku na Tvarožnianskej ulici číslo 2490/16, na 2. poschodí – vedľa ADOS-u (budova vedľa Kauflandu v Kežmarku).

Kontakt na telefónnom čísle:

Mgr. Ján Pirožek 0909 250 503

Bc. Helena Fábryová 0909 250 505

Čo je projekt Housing first? 

Tento projekt by mal pomôcť ľuďom, ktorí potrebujú bývanie alebo sú ohrození stratou bývania. Ak klient splní podmienky, bude mu preplácané bývanie 1,5 roka, aby bol schopný postaviť sa na vlastné nohy a vyriešil si svoje problémy.

 • Užívateľ je v rámci predmetnej výzvy osoba z cieľovej skupiny (účastník), ktorej je poskytnutý príspevok na bývanie.
 • Za týmto účelom prijímateľ uzavrie zmluvu s užívateľom o poskytnutí finančných prostriedkov z projektu, za podmienok určených vo výzve.
 • Finančné prostriedky budú považované za vyplatené užívateľovi, hoci pre technické zjednodušenie budú na základe plnej moci užívateľa priamo transferované prenajímateľovi bytu.  Maximálne do výšky 225 € bez energií.

Užívateľom môže byť v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ak ide o ohrozenie fyzickej osoby sociálnym vylúčením alebo obmedzenie jej schopnosti sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy:

 • z dôvodu, že nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
 • pre ohrozenie správaním iných fyzických osôb alebo, ak sa stala obeťou správania iných fyzických osôb,
 • pre zotrvávanie v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby,
 • z dôvodu straty bývania alebo ohrozenia stratou bývania.

Aké sú pravidlá Housing first?

 1. Osoba cieľovej skupiny nemôže byť počas doby, v ktorej je účastníkom v projekte, súčasne účastníkom rovnakých alebo obdobne zameraných aktivít iného projektu spolufinancovaného z prostriedkov EÚ a ŠR alebo iného finančného nástroja EÚ alebo ŠR a iných dodatočných programov.
 2. Osoba cieľovej skupiny nemôže poberať dávky.
 3. Osoby cieľovej skupiny nemôžu počas obdobia vybavovania bývať v inom sociálnom zariadení.
 4. Osoby cieľovej skupiny by nemali byť závislé na návykových látkach, prípadne činnostiach.

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X