Pripomenuli sme si výročie posvätenia chrámu ECAV a výročie úmrtia Gregora Horváth-Stančiča

V nedeľu 22. januára 2017 sa pod záštitou Cirkevného zboru evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku – Spišská Belá (CZ ECAV), v spolupráci so SNG Kaštieľ Strážky a Mestom Spišská Belá, uskutočnil v priestoroch Kaštieľa Strážky odborný seminár konaný pri príležitosti 420. výročia úmrtia Gregora Horváth-Stančiča (Horvath Stansith) – významného náboženského spisovateľa, župného hodnostára a dejateľa evanjelickej cirkvi, zakladateľa šľachtického gymnázia v Strážkach, prívrženca a podporovateľa reformácie a starostlivosti o záchranu umeleckých a historických pamiatok (článok venovaný tejto významnej osobnosti nájdete na: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/pripominame-si-420-vyrocie-umrtia-gregora-horvath-stancica-zakladatela-slachtickeho-gymnazia-v-strazkach/ ). Tomuto semináru predchádzali v doobedňajších hodinách slávnostné služby Božie pri príležitosti 231. výročia posvätenia Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Spišskej Belej.

Úvodný program semináru patril prehliadke kaštieľa, kde sa prítomní dozvedeli stručný prierez jeho histórie, ktorá je spätá najmä s rodinou Horváth-Stančič. Seminár otvorila svojím príhovorom domáca zborová farárka a zároveň moderátorka seminára, Eva Germanová. Prítomným sa v úvode prihovorila aj Daniela Kostková, galerijná pedagogička SNG – Kaštieľ Strážky a primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak, ktorý odovzdal p. farárke Eve Germanovej kyticu kvetov, ktorá ako uviedol symbolizuje poďakovanie celého nášho mesta miestnemu cirkevnému evanjelickému zboru za príkladnú spoluprácu a za jeho aktívne pôsobenie v našom meste.

Blok prednášok sa začal témou Gymnasium Nehrense – humanistická protestantská škola pre mladých šľachticov v Strážkach, ktorú si pripravila Božena Malovcová zo Štátneho archívu v Prešove, pracovisko Archív Poprad. O Teologickom vzdelávaní na území Slovenska rozprávala Erika Valko-Krišťáková z EBV UK v Bratislave. Seminár ukončil svojim príspevkom o Reformácii na Spiši Roman Porubän, zborový farár CZ ECAV na Slovensku – Kežmarok. Priedely medzi príspevkami spestrili hudobné vstupy Spevokolu ECAV na Slovensku – Kežmarok a Romana Uhlára, kantora CZ ECAV na Slovensku – Kežmarok.

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X