Ocenenie Učiteľ múdrosti získala pedagogička Daniela Žabková zo Spišskej Belej

Dňa 12. júna 2018 sa na veľkej scéne Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení najúspešnejším pedagógom a žiakom stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Ocenenie plaketu Jána Ámosa Komenského Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región si z rúk podpredsedu PSK Martina Jakubova prevzala aj učiteľka Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku Mgr. Daniela Žabková, rodáčka zo Spišskej Belej.
Mgr. Daniela Žabková po absolvovaní strednej školy – Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku pokračovala v štúdiu na Filozofickej fakulte UPJŠ v Prešove. Po ukončení vysokoškolského štúdia nastúpila v roku 1981 do Gymnázia v Spišskej Starej Vsi. V tejto škole pôsobila až do r. 2010, t. j. 29 rokov ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka. K maturitnej skúške ako triedna učiteľka priviedla 5 tried ( napr. aj olympijského víťaza Ladislava Škantára).
V roku 1999 sa stala riaditeľkou školy na 2 funkčné obdobia. Za 10 rokov vo vedúcej funkcii stála za mnohými projektami – plynofikáciou školy, zavedením ústredného kúrenia a plynofikáciou domova mládeže, rekonštrukciami budovy školy, domova mládeže a školskej jedálne. Pre zlepšenie materiálneho vybavenia školy koordinovala mnohé projekty, ako napr. projekt Moderná škola – brána do sveta, v rámci ktorého škola získala finančné prostriedky na vybavenie odborných učební. V pozícii učiteľky slovenského jazyka a literatúry a riaditeľky školy spolupracovala s mestom Spišská Stará Ves pri organizovaní rôznych kultúrnych a spoločenských akcií v regióne Zamaguria.
Od 1. septembra 2010 pôsobí ako učiteľka slovenského jazyka a literatúry a francúzskeho jazyka na Gymnáziu P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. Naďalej pracuje ako obetavá učiteľka aj na pozícii triednej učiteľky, pripravuje žiakov na olympiádu v slovenskom jazyku a literatúre ( v šk. roku 2014/2015 3. miesto v kategórii B v celoštátnom kole), na olympiádu vo francúzskom jazyku a na rôzne recitačné súťaže ( v šk. roku 2016/2017 3. miesto v krajskej súťaži Hviezdoslavov Kubín, v školskom roku 2017/2018 1. miesto v tej istej súťaži a postup do celoštátneho kola).
Vykonáva funkciu predsedu rady školy a školského metodika Stredoškolskej odbornej činnosti. Spolupodieľa sa na organizovaní spoločenských a kultúrnych podujatí v škole a v meste Kežmarok (napr. slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia založenia školy, súťaž Literárny Kežmarok, každoročná návšteva divadelného predstavenia v Prešove, Košiciach alebo Spišskej Novej Vsi pre žiakov a zamestnancov školy, literárne exkurzie na Oravu, do Liptovského Mikuláša a do Banskej Bystrice).
K oceneniu srdečne blahoželajú všetci zamestnanci a žiaci školy, vedenie školy ďakuje za jej doterajšiu prácu a do budúcnosti prajeme veľa zdravia, trpezlivosti a kreativity.

Ing. Daniela Čekovská,
Gymnázium P. O. Hviezdoslava

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X