Aktuality
Počet zobrazení 554

Obnova renesančnej zvonice na námestí

V novembri 2015 naše mesto pripravilo a podalo projektovú žiadosť na opravu renesančnej zvonice na námestí v Spišskej Belej pod názvom „Obnova renesančnej zvonice v Spišskej Belej – 1.etapa“. Cieľom tejto žiadosti adresovanej na Ministerstvo kultúry SR bolo získať štátnu dotáciu z programu „Obnov si svoj dom“ na obnovu kultúrnych pamiatok. Naše mesto bolo úspešné a získalo dotáciu zo štátneho rozpočtu vo výške 15 tis. EUR.

Renesančná zvonica bola postavená v roku 1598 a za kultúrnu pamiatku bola vyhlásená v roku 1963. Počas svojej existencie bola zvonica niekoľko krát rekonštruovaná, či len opravovaná, naposledy v roku 2005, kedy bola opravená jej vonkajšia fasáda. Pri tejto obnove sa síce opravila vonkajšia fasáda zvonice, ale sa nevyriešila príčina vlhnutia jej murív a masívneho opadávania vonkajších omietok.

Z tohto dôvodu dalo mesto vypracovať špecifický odborný posudok s návrhom riešenia odvlhčenia zvonice a teda jej celkovej sanácie. Celkové rozpočtované náklady sú odhadované na sumu 102 080 EUR (pred verejným obstarávaním). Tieto náklady sa majú použiť na opravu – výmenu strešnej krytiny, na opravu vonkajších omietok, ale najmä na technologické riešenie samotného odvlhčenia murív zvonice v zmysle odborného posudku. Podľa primátora mesta Štefana Bieľaka, „len opraviť fasádu zvonice nepomôže, nakoľko po pár rokoch bude zvonica opätovne v stave, v akom je dnes. Takže treba pred samotnou opravou fasády dodržať technologický postup, ktorý bol spracovaný špecializovanou firmou na sanáciu takýchto stavieb. V tomto odbornom posudku (o postupe sanácie) sa však tiež uvádza, že úplné odstránenie vlhnutia nebude možné, nakoľko zvonica je postavená z materiálov – najmä z pieskovcového kameňa, ktorých fyzikálnochemické vlastnosti spôsobujú zadržiavanie vysokej vlhkosti v tomto kameni, čo spôsobuje vlhnutie muriva a následné opadávanie omietok“. V súčasnosti sú však technológie, ktoré vedia zmierniť toto vlhnutie.

Poskytnutá štátna dotácia vo výške 15 tis. EUR je však účelovo určená na obnovu strechy a súvisiacich konštrukcií – t.j. najmä na opravu alebo výmenu strešnej krytiny zvonice. Podľa uvedeného odborného posúdenia je potrebné najprv opraviť strechu – zmeniť jej technické riešenie tak, aby v mieste jej styku s obvodovým murivom nedochádzalo k zatekaniu vody do tohto muriva, nakoľko práve aj v tomto mieste dochádza k zvýšenému opadávaniu omietok.

K uvedenej sume štátnej dotácie mesto musí poskytnúť sumu 5 104 EUR zo svojho rozpočtu na tzv. povinné spolufinancovanie projektu, takže celkovo by sa do konca tohto roka mala minúť suma 20 104 EUR. Ďalšie práce na obnove zvonice, konkrétne na sanácii vonkajších omietok by mali pokračovať v budúcom roku (ak mesto zabezpečí potrebné finančné prostriedky).

Najnovšie články