Mesto pripravuje nový verejný priestor v Strážkach

Poslanci mestského zastupiteľstva prerokovali návrh projektového riešenia nového verejného priestoru v lokalite medzi riekou Poprad, potokom Čierna voda a parkom kaštieľa. Cieľom tohto riešenia je vedľa už naprojektovanej cyklotrasy riešiť parkovisko „park&bike“, t.j. pre cyklistov, ale aj pre potreby kaštieľa Strážky, ako aj pre iné spoločenské, či kultúrne účely (takže aj pre osobné autá a tiež pre autobusy). Pri tomto parkovisku budú umiestnené tzv. oddychové miesta (prístrešky so sedením) a tiež detské ihriská, ktoré bude môcť využívať široká verejnosť. Mesto má už spracovanú projektovú dokumentáciu len na samotné parkovisko s príslušenstvom. V súčasnosti mesto rokuje s projektantmi o príprave projektovej štúdie riešenia spoločenského domu. Malo by ísť o jednoduchú prízemnú stavbu so spoločenskou sálou so zázemím (kuchynka, toalety, sklady). A za týmto objektom sa uvažuje s novým multifunkčným ihriskom s umelou trávou (obdobné aké už máme v našom meste napr. pri základnej škole na Moskovskej ul.).

Uvedená lokalita, kde má vyrásť tento verejný priestor, síce bola v minulosti postihovaná povodňami, ale v posledných rokoch sa upravilo koryto stražanského potoka i breh samotnej rieky Poprad, čo by malo chrániť dané územie pred tzv. storočnou vodou. Naviac situovanie stavby spoločenského domu bude riešené tak, že k jej zaplaveniu by nemalo dôjsť ani pri prekonaní ochranných hrádzí. Tento verejný priestor bude situovaný na tých pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve mesta.

A teda kedy sa začne celý tento zámer realizovať? Už v roku 2017 sa bude realizovať výstavba cyklotrasy od katastra s Kežmarkom, cez kaštieľ a cez toto územie až smerom na Spišskú Belú (zatiaľ po kríž). Na to mesto už získalo financie z cezhraničného projektu podporeného z fondov EÚ (o tom sme už písali). Na parkovisko so zázemím sa mesto bude snažiť získať financie tiež v rámci programu cezhraničnej spolupráce (ako dovybavenie budúcej cyklotrasy) a pripravuje sa projekt na výzvu, ktorá bude zverejnená na jeseň 2017. Pokiaľ ide o spoločenský dom so sálou, tak v roku 2017 mesto chce dať vypracovať projektovú dokumentáciu a vybaviť potrebné stavebné povolenie a na samotnú výstavbu postupne vyčleniť najmä vlastné zdroje. Ale samotná realizácia sa uskutoční najskôr v roku 2018 (ak budú na to potrebné zdroje). A popri všetkých týchto aktivitách mesto bude hľadať možnosti financovania aj výstavby multifunkčného športového ihriska, nakoľko náklady na podobné ihriská v našom meste sa rádovo pohybovali okolo 50-60 tis. EUR. A teda tento nový verejný priestor v Strážkach je finančne a časovo náročný projekt, ale treba ho začať postupne realizovať a postupne sa vždy nájdu nejaké finančné zdroje, ako to bolo doposiaľ aj pri iných projektoch, len treba byť pripravený (pozri aj štúdiu v prílohe).

 

Názov prílohy Odkaz
Strážky parkovisko štúdia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X