Komunitný plán sociálnych služieb mesta Spišská Belá 2017 – 2023

Komunitný plán sociálnych služieb je východiskový, strednodobý strategický dokument, ktorý vytvára predpoklady pre plánovanie, financovanie a časové zosúladenie rozvoja poskytovaných sociálnych služieb. Je to dokument, ktorý podľa zákona o sociálnych službách má mať prijatý každá územná samospráva.

Dňa 28. júna Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej schválilo úpravu Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Spišská Belá na obdobie rokov 2017– 2023 s výhľadom do roku 2030 (je zverejnený v prílohe tohto článku).

Úpravou KPSS dochádza k rozvoju, zefektívneniu a skvalitneniu sociálnych služieb na území nášho mesta podľa požiadaviek jednotlivcov, ale aj cieľových skupín.

Zmeny v KPSS na roky 2017-2023 s výhľadom na rok 2030 podľa novely zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách:
a) V analytickej časti sa upravil (doplnil) detailnejšie obsah KPSS (kap. 2):
b) Doplnili sa poskytovatelia SS, druh a forma SS podľa požiadaviek občanov a cieľových skupín (4.1.1)
c) Aktualizovali sa demografické a sociálne situácie podľa aktuálnych štatistických údajov (kap. 3, 3.1)
d) Doplnili sa ciele a priority rozvoja sociálnych služieb, ako aj časový plán realizácie KPSS v zariadeniach v súčasnosti bežiacich, ale aj plánovaných o určenie kapacity jednotlivých druhov SS, foriem SS, počet miest v jednotlivých druhoch zariadení, v jednotlivých rokoch v členení na existujúcu kapacitu a kvantifikovanú potrebu navýšenia kapacity tak, aby boli vytvorené podmienky na zabezpečenie dostupnosti sociálnej služby pre obyvateľov mesta, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu, vrátane určenia prevádzkových a podmienok (5.3)
e) Určil sa spôsob každoročného vyhodnocovania plnenia KPSS (5.4)
f) Určili sa podmienky a spôsob zmeny aktualizácie KPSS. (5.5)

Názov prílohy Odkaz
KPSS-Sp-Belá-2017-2023 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X