Kežmarské gymnázium sa popýšilo úspešnými absolventmi – Svoje zastúpenie mali aj Beľania

Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava oslávilo minulý rok svoje 90. výročie. Počas týchto dlhých desaťročí vychovalo gymnázium niekoľko stoviek absolventov, ktorí sa na Slovensku i široko ďaleko po celom svete, etablovali ako úspešné a uznávané osobnosti. Na mnohých z nich môže byť pyšná aj Spišská Belá, pretože naše malebné mestečko je ich domovinou. Vo februári tohto roku sa súčasným žiakom gymnázia predstavili dvaja takýto úspešní Beľania v rámci projektu “Aj oni sú naši…”. Pozvanie prijal Ing. Daniel Novák, ktorý sa so svojou IT firmou dostal na prvé priečky najuznávanejších svetových spoločností v tejto oblasti, ako aj primátor Spišskej Belej JUDr. Štefan Bieľak, ktorý sa nášmu mestu začal celým srdcom naplno venovať ešte ako mladý 24-ročný poslanec mestského zastupiteľstva. Ako hostia sa projektového dňa zúčastnili i ďalší úspešní absolventi gymnázia – Mgr. Anna Rothová (riaditeľka ZŠ J. M. Petzvala, RNDr. Emil Válek, PhD. (zástupca riaditeľky ZŠ J. M. Petzvala), Mgr. Gabriela Smolková (bývalá pedagogička gymnázia), MUDr. Andrej Novák (lekár, dlhoročný poslanec mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a miestny historik), MUDr. Kristína Bartková (lekárka – pneumologička), MUDr. Pavol Slovík (lekár – chirurg a poslanec zastupiteľstva PSK), ako aj súčasné pedagogičky gymnázia Mgr. Daniela Žabková a Ing. Daniela Čekovská, ktorá nám vo svojom článku nižšie priblíži, ako tento výnimočný deň prebiehal.

 

Aj oni sú naši… – projektový deň kežmarských gymnazistov
(Autor článku: Ing. Daniela Čekovská, zástupkyňa riaditeľky školy)

V jeseni 1927 sa v Kežmarku začalo vyučovanie v slovenských gymnaziálnych triedach, ktoré boli zriadené pri nemeckom evanjelickom dištriktuálnom reálnom gymnáziu. Slávnostná akadémia pri príležitosti 90. výročia ich založenia sa uskutočnila už v júni 2017. Aktivity žiakov a učiteľov školy v priebehu tohto školského roka sa nesú v duchu spomínaného výročia.
Najznámejšou a dnes už tradičnou aktivitou školy je projektový deň. Jeho 9. ročník s názvom Aj oni sú naši… bol venovaný tomuto významnému jubileu školy. Cieľom triednych projektov bolo zmapovať životné cesty a osudy čo najväčšieho počtu z takmer 6 500 absolventov školy, ktorých oblasť pôsobenia bola alebo je jedna z desiatich vopred určených (1. náboženstvo, charita, dobrovoľníctvo, 2. šport, 3. humanitné vedy, 4. prírodné vedy, 5. verejná a štátna správa, 6. umenie a kultúra, 7. zdravotníctvo, 8. technické vedy a IT, 9. biznis a manažment, 10. masmediálna komunikácia a literárna tvorba).
Žiaci pracovali na projekte dlhodobo, komunikovali s absolventmi školy, mnohých osobne navštívili na pracovisku alebo v domácom prostredí.
Žiakov školy prijal zrejme najstarší žijúci absolvent školy pán Ján Dučák, ktorý maturoval v roku 1944 a oblasťou jeho pôsobenia bolo chemické inžinierstvo.
Zástupcovia II. A triedy navštívili v Bratislave prof. RNDr. Júliusa Krempaského, DrSc., významného slovenského fyzika (maturitný ročník 1948/49), doc. RNDr. Mariana Dydu, CSc., mineralóga (maturitný ročník 1961/62) a Mgr. Matúša Hyžného, PhD., paleontológa (maturitný ročník 2002/03).
Žiakov I. A na fare v Žakovciach prijali Ing. Mgr. Marián Kuffa, rímskokatolícky kňaz (maturitný ročník 1978/79), ktorý sa venuje ľuďom na okraji spoločnosti a PhDr. Ing. Pavol Vilček, riaditeľ Spišskej katolíckej charity (maturitný ročník 1986/87), ktorý prijal pozvanie na besedu.
II. B v rámci projektu mala možnosť nahliadnuť do práce hneď dvoch primátorov, a to PhDr. Mgr. Jána Ferenčáka , primátora Kežmarku (maturitný ročník 1991/1992) a JUDr. Štefana Bieľaka, primátora Spišskej Belej (maturitný ročník 1992/93).
Trieda III. B v odbore zdravotníctvo oslovila najväčší počet absolventov – lekárov, lekárnikov a ďalších pracovníkov v zdravotníctve.
Veľkou motiváciou pre žiakov III. C sú osobné rozhovory a komunikácia s odborníkmi v IT oblasti, ktorí sú úspešní doma i v zahraničí (Ing. Marián Pustulka, maturitný ročník 1973/74, Ing. Daniel Novák, maturitný ročník 2005/06, Ing. Tomáš Hozza, maturitný ročník 2006/07).
Maturantom zo IV. B porozprávala o štúdiu na gymnáziu a o svojej práci historička a spisovateľka PhDr. Nora Baráthová (maturitný ročník 1960/61).
Práca na projektoch bola zavŕšená triednymi prezentáciami v rámci projektového dňa Aj oni sú naši…, ktorý sa uskutočnil 19. februára v priestoroch školy. Jednotlivé triedy sa zmenili na literárnu kaviareň a vysielacie štúdio, operačnú sálu, izbu IT-študenta, stavenisko, súdnu sieň, telocvičňu, Wall Street, galériu, ateliér či kaplnku. Chodby školy a triedy sa zaplnili bývalými a súčasnými žiakmi, bývalými a súčasnými učiteľmi, z ktorých prevažná časť patrí tiež k absolventom školy, hosťami z radov verejnosti a žiakmi 9. ročníka základných škôl, ktorí majú záujem pokračovať v štúdiu na našej škole. V triedach sa premietali videonahrávky z osobných rozhovorov, diskutovalo sa, spomínalo.
Prezentáciu neskorších víťazov z I. B spestrili svojou prítomnosťou aktívni športovci Mariana Tatranská , r. Ošková (maturitný ročník 1994/95), Patrik Tomaškovič (maturitný ročník 2010/11) a Matej Harabin (maturitný ročník 2016/17).
Súčasťou projektové dňa boli prednášky absolventov školy – vedcov a dobrovoľníčky.
Ako prvý sa žiakom, učiteľom a hosťom prihovoril RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. (maturitný ročník 1958/59), významný slovenský astronóm, ktorého výskumná činnosť sa zameriava na slnečnú korónu. Jeho prednáška bola doplnená krátkym filmom o pozorovaní koróny počas úplného zatmenia Slnka v roku 2003.
O experimente ALICE na urýchľovači LHC v CERN-e porozprával záujemcom o jadrovú fyziku RNDr. Marek Bombara, PhD. z Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ Košice (maturitný ročník 1995/96).
Rozprávka o upíroch – takto nazval svoju prednášku doc. MVDr. Branislav Peťko , DrSc. (maturitný ročník 1970/71) o kliešťoch, výskumom ktorých sa ako parazitológ intenzívne venuje.
Sériu prednášok zavŕšila Klára Živčáková (maturitný ročník 2012/13), ktorá sa ako dobrovoľníčka zúčastnila na misiách v Keni a Kirgizsku a pripravuje sa na pobyt v Ugande.
Ďakujeme všetkým absolventom, ktorí ochotou komunikovať so žiakmi a osobnou účasťou prispeli k úspešnému priebehu projektového dňa. Všetci ste pre súčasných žiakov vzorom a motiváciou!
Ďakujeme žiakom za aktívny prístup pri získavaní a spracovaní nadobudnutého materiálu a pútavé prezentácie v triedach. Aj keď porota určila víťazov v jednotlivých kategóriách, vyhrali sme všetci.
Absolventi školy, ktorí sa zatiaľ neozvali alebo neboli oslovení a chcú poskytnúť informácie, môžu nás kontaktovať na mailovej adrese absolventi@gymnaziumkk.sk.

 

Môže Vás zaujímať...