Kamerový monitorovací systém odhalil viac ako 400 priestupkov

Skrátená správa o činnosti Mestskej polície za rok 2016

Mestská polícia v Spišskej Belej v hodnotenom období plnila úlohu poriadkového útvaru pri zabezpečovaní mestských vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia, ochrany majetku mesta a občanov, plnila úlohy vyplývajúce zo VZN mesta a úlohy rozhodnutím primátora mesta.

Kamerový monitorovací systém (KMS) v Spišskej Belej disponoval ku koncu roka 2016 celkovo 29 kamerami, ktoré monitorujú verejné priestranstvá (5 otočných a 24 stacionárnych). Od zavedenia monitorovania verejných priestranstiev sa podarilo MsP zachytiť niekoľko prípadov poškodzovania mestského, ako aj súkromného majetku občanov mesta. Jednalo sa napr. o poškodzovanie dopravných značiek, odpadkových košov, požívanie alkoholu na verejne prístupných miestach a pod. V priebehu roka spolupracovali pracovníci MsP niekoľkokrát s príslušníkmi Policajného zboru, ktorí pri šetrení rôznych dopravných nehôd, krádeží osobných motorových vozidiel, neoprávnených výberov z bankomatov, taktiež pri riešení týchto prípadov nahliadli do KMS.
Z celkového počtu priestupkov zistených v roku 2016 (751 priestupkov) bolo pomocou KMS zistených 474 priestupkov a pri dopravných priestupkoch (471 priestupkov) to bolo 437 priestupkov.

Počas celého roka príslušníkom MsP, prevažne počas víkendových zmien, vypomáhali aj členovia občianskych hliadok, kde takýmto spôsobom je možné vytvoriť dve samostatné hliadky. Takáto forma pomoci sa taktiež osvedčila pri zabezpečovaní verejného poriadku počas konaní kultúrno – spoločenských akcií organizovaných mestom Spišská Belá (Majáles, Dni mesta, Kaštieľné hry, Zemiakarský jarmok, Silvester a pod).

Od leta 2011 je  na oddelení MsP vytvorená aj cyklohliadka. V priebehu roka 2016 bolo vykonaných 36 cyklohliadok a celkovo tak bolo odjazdených 719,9 km.

Všetci príslušníci MsP sa zúčastnili týchto testov: testy z telesnej prípravy, streľba na stojacu figurínu na vzdialenosť 10 m a 15 m dvojvýstrelom na 2 terče.

MsP úzko spolupracovala s OO PZ Spišská Belá, Ždiar, Colnou správou v Poprade a zároveň aj miestnymi spolkami ako sú Mestský poľovný spolok „Poľana“ a MO slovenského rybárskeho zväzu.

V priebehu roka 2016 vykonala MsP 6 preventívnych kontrolných akcií na území mesta, ktoré boli zamerané na požívanie alkoholických nápojov u maloletých a mladistvých osôb, kontroly skládky TKO a mestských lesov.

V priebehu roka 2016 vykonala MsP 4 prednášky s deťmi v školských zariadeniach v meste.

Prehľad priestupkov za rok 2016

§ 47 § 49 § 50 § 22 VZN Ostatné Spolu
1 Celkový počet zistených priestupkov vlastnou činnosťou  

21

 

4

 

48

 

466

 

119

 

22

 

680

2 Celkový počet oznámených priestupkov na útvar obecnej polície  

12

 

10

 

17

 

5

 

16

 

11

 

71

3 Celkový počet uložených priestupkov (a)  

0

 

 

2

 

4

 

20

 

4

 

0

 

30

4 Celkový počet odložených priestupkov (b)  

0

 

0

 

2

 

3

 

2

 

0

 

7

5 Celkový počet odovzdaných priestupkov (c)  

0

 

0

 

15

 

0

 

0

 

0

 

15

6 Celkový počet oznámených priestupkov príslušnému orgánu (d)  

4

 

4

 

13

 

13

 

36

 

12

 

82

 

7

Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní  

25

 

6

 

31

 

352

 

78

 

12

504
Výška finančnej hotovosti (EUR) 146 80 229 4.364 364 80 5.263
 

8

Celkový počet priestupkov prejednaných v blokovom konaní vydaním bloku na pokutu nezaplatenú na mieste  

0

 

0

 

0

 

66

 

0

 

0

 

66

Výška finančnej hotovosti (EUR) 0 0 0 1.130 0 0 1.130
9 Vyriešené napomenutím 4 2 0 17 15 9 47

Celé znenie správy nájdete v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
Správa o činnosti MsP 2016 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X