hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 457

Informácia k zmene poskytovania dotácií na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v školskom roku 2021/2022

S platnosťou od 01.08.2021 došlo k legislatívnym zmenám, ktorých úprava má vplyv na doterajšie poskytovanie dotácie na stravu od nového školského roku 2021/2022.

Pre vznik nároku na dotáciu na stravu pre dieťa sú rodičia detí, príp. zákonní zástupcovia povinní najneskôr do 16.07.2021  predložiť školskému zariadeniu, ktoré ich dieťa navštevuje:

  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
  • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima (potvrdenie vydáva príslušný úrad práce) alebo
  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa (vyhlásenie poskytne MŠ, ZŠ). V tomto prípade ide o dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (daňový bonus) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti. Pri tejto novej skupine detí vzniká pre rodičov, príp. zákonných zástupcov detí oznamovacia povinnosť – informovať MŠ alebo ZŠ o uplatnení daňového bonusu!

Za vyučovanie v ZŠ sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskutočňuje bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ, kde je možné za splnených vyššie uvedených podmienok uplatniť si nárok na dotáciu na stravu.

V prípade, ak si rodičia, príp. zákonní zástupcovia detí do stanoveného termínu nesplnia svoju povinnosť a nepredložia požadované doklady k nároku na dotáciu na stravu, nebudú ich deti zaradené do zoznamu oprávnených osôb.

Bližšie informácie o zmene poskytovania dotácií Vám budú poskytnuté na Mestskom úrade v Spišskej Belej, Oddelenie sociálnych vecí – telefonicky na tel. č.: 052 46 80 518, e-mailom na adrese mlakova@spisskabela.sk alebo osobne v kancelárii č. 5 – Ing. Anna Mlaková, príp. priamo v školských zariadeniach.

Názov prílohy Odkaz
čestné vyhlásenie strava Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu