Dobrovoľnému hasičskému zboru v Spišskej Belej bola udelená Čestná zástava Slovenskej republiky

Sedem vlajkonosičov na čele, niekoľkometrový dôstojný zástup členov deviatich dobrovoľných hasičských zborov a početný konvoj hasičských áut za zvuku sirény… takýto pompézny sprievod dobrovoľných hasičov zo Spišskej Belej a dobrovoľných hasičských zborov z nášho okolia a poľskej Szczawnice, slávnostne otvoril každoročné svätofloriánske oslavy v našom meste, spojené so 140. výročím založenia Dobrovoľného hasičského zboru.

V úvode slávnosti si dobrovoľní hasiči uctili pamiatku zosnulých hasičov na miestom cintoríne.

V nedeľu 29. apríla 2018 pripravili členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej pri príležitosti sviatku sv. Floriána, patróna hasičov, už po deviaty krát celodenný zaujímavý program, ktorý bol určený aj pre verejnosť. Pozvanie na svätofloriánsku slávnosť prijali aj členovia DHZ Lendak, DHZ Podhorany, DHZ Vojňany, DHZ Slovenská Ves, DHZ Toporec, DHZ Ihľany, DHZ Holumnica a DHZ Spišská Stará Ves, ako aj dobrovoľní hasiči z poľskej Szczawnice (OSP Szczawnica), ktorá je partnerským mestom Spišskej Belej. Slávnosti za zúčastnili aj velitelia zmien a predstavitelia HaZZ Kežmarok pod vedením riaditeľa Okresného riaditeľstva plk. Ing. Eduarda Kolodzeja, veliteľ Vedľajšej hasičskej stanice HaZZ pre okres Kežmarok Pavol Dlhý, prezident Asociácie samaritánov SR MUDr. Marcel Sedlačko, člen prezídia DPO SR Marián Rušin a predseda ÚzO DPO pre okres KK Peter Duda.

Slávnostnú sv. omšu celebroval duchovný otec Jakub Grich.

V úvode oficiálnej časti programu si naši hasiči najprv uctili pamiatku zosnulých hasičov na miestom cintoríne. Slávnosť pokračovala aj za prítomnosti primátora Spišskej Belej Štefana Bieľaka svätofloriánskou svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Antona Pustovníka, ktorú celebroval Jakub Grich. Kroky slávnostného sprievodu pokračovali do evanjelického kostola, kde si členovia DHZ pri pamätnej tabuli uctili pamiatku Samuela Webera, zakladateľa a prvého predsedu dobrovoľného hasičského zboru v našom meste, aj za prítomnosti evanjelickej farárky Evy Germanovej. V tomto roku si členovia DHZ, ako aj mesto Spišská Belá zároveň pripomínajú 110. výročie úmrtia Samuela Webera, jednej z najvýraznejších osobností nášho mesta.

Čen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Marián Rušin odovzdáva Čestnú zástavu DPO SR predsedovi DHZ Spišská Belá Marošovi Vaverčákovi.

Mimoriadne slávnostný náboj tomuto roku, kedy si náš zbor pripomína svoje 140. jubileum založenia, dodalo aj udelenie Čestnej zástavy Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky. Z iniciatívy predsedu DHZ Spišská Belá Maroša Vaverčáka, bola nášmu zboru táto zástava udelená Prezídiom DPO SR na základe splnenia viacerých kritérií (udeľuje sa pri 100. a vyššom okrúhlom výročí založenia zboru; za vynikajúcu, dlhodobú, obetavú prácu v Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR; za vysokú akcieschopnosť zásahovej jednotky, za odbornú prípravu, údržbu techniky a pravidelné vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti;  DHZ musí byť držiteľom medaily Za mimoriadne zásluhy; DHZ musí byť aktívny).

Predsedovi DHZ Spišská Belá Marošovi Vaverčákovi odovzdal v evanjelickom kostole túto čestnú zástavu člen prezídia Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky Marián Rušin.

V evanjelickom kostole boli zároveň odovzdané a udelené predsedom DHZ vyznamenania a povýšenia do hodností nasledujúcim členom DHZ:

Do vyšších hodností boli povýšení:

Starší hasič: Jozef Olekšák, Veronika Ivančáková, Ján Konkoľ

Vrchný hasič: Jozef Somr, Matúš Dlubač

Rotník: JUDr. Štefan Bieľak, Štefan Želonka

Nadrotník: Štefan Čupka, Lukáš Hlavenka

Mladší zbormajster: Jozef Lorenčík

Primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak vyzdvihol vo svojom príhovore príkladnú a obetavú prácu belianskych hasičov.

V zmysle štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR sa udelila Stužka Za vernosť nasledujúcim členom DHZ Spišská Belá:

Za 10 rokov: Kamil Svitana

Za 20 rokov: Marián Fiamčík, Peter Fiamčík, Dušan Neupauer

Za 30 rokov: Vladimír Hlavenka, Michal Goduš, Ondrej Šelep, Osvald Majer

Za 40 rokov: Juraj Čižík, Ján Majerčák, Daniel Porubovič

Za 50 rokov: Jozef Kovalčík, Jozef Jakubčák

Za 70 rokov: Albín Porubovič

DHZ Spišská Belá a OSP Szczawnica si zároveň pripomenuli 25 rokov spolupráce.

V zmysle štatútu o udeľovaní vyznamenaní a čestných titulov DPO SR sa udelila medaila Za spoluprácu III. stupňa:

Asociácia samaritánov Slovenskej republiky – za pomoc a aktívny prístup pri medzinárodnom cvičení integrovaného záchranného systému okresu Kežmarok a Asociácie samaritánov SR.

Občianske združenie Jánske blato – za spoluprácu pri projektoch, ktoré zviditeľňujú DHZ Spišská Belá (adrenalínová súťaž Jánske blato a Železný hasič).

Lukasz Mastalsky, OSP Szczawnica – za spoluprácu a pomoc pri kúpe a doplnení materiálno-technického vybavenia DHZ Spišská Belá a realizáciu medzizahraničných projektov 2014-18.

Peter Frankovský, KRAFT – za dlhodobú spoluprácu a podporu pri obnove DHZ Spišská Belá a aktívne zapájanie sa pri kultúrnych podujatiach.

Ján Britaňák – za podporu a pomoc pri obnove hasičského športu a hasičského družstva.

Po slávnostnom akte udeľovania povýšení a medailí v evanjelickom kostole slávnosť pokračovala Dňom otvorených dverí na hasičskej zbrojnici pre širokú verejnosť, kde bolo možné si prehliadnuť celú hasičskú zbrojnicu a hasičskú techniku. Zaujímavou časťou programu pre verejnosť bola ukážka hasičského zásahu pri hasení požiaru auta. Aj tento krát spolupracovali na slávnosti s našim DHZ aj členovia Belanského asistentského spolku, ktorým patrí za ich pomoc veľká vďaka.

Víťazka súťaže o najkrajšie hasičské autíčko.

Rovnako sa v tento deň konala na hasičskej zbrojnici súťaž o najkrajšie hasičské autíčko, do ktorej sa aj tento rok zapojilo mnoho detí. Zároveň prebiehala na hasičskej zbrojnici výstava výkresov s hasičskou tematikou žiakov oboch základných škôl v meste a detí z materskej školy.

Poďakovanie za organizáciu a spoluprácu v rámci tohtoročnej Svätofloriánskej slávnosti vyslovuje predseda DHZ Maroš Vaverčák všetkým členom belianskeho DHZ, ktorí sa podieľali na priebehu tejto slávnosti, ako aj Mestu Spišská Belá, p. farárovi Jakubovi Grichovi, farárke Eve Germanovej, Belanskému asistentskému spolku a všetkým zúčastneným dobrovoľným hasičským zborom.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X