Do belianskych škôl nastúpilo 92 prváčikov – privítali ich v nových priestoroch a čaká na nich aj zaujímavý program

V Spišskej Belej nastúpilo v školskom roku 2017/2018 do základných škôl spolu 808 žiakov – 352 v ZŠ M. R. Štefánika a 456 v ZŠ J. M. Petzvala. Školy privítali aj 92 prváčikov – 47 žiakov v ZŠ J. M. Petzvala a 45 žiakov v ZŠ M. R. Štefánika.

Čo si pripravilo v tomto školskom roku pre svojich žiakov vedenie škôl a pedagogický zbor v oboch školách? Aké majú novinky? V prvom rade je to množstvo zabehnutých a overených projektov, v ktorých získali obe školy mnoho úspechov aj v minulom školskom roku a sú preto opäť pripravení obhájiť tieto víťazstvá.

V ZŠ J. M. Petzvala sa aj tento rok vrátia k projektu Európsky deň jazykov, ktorý podporuje výučbu cudzích jazykov, rovnako nadviažu na projekt Kozmix sa vracia, v ktorom sa deti vydajú s Kozmixom a jeho priateľmi na dobrodružnú vesmírnu cestu a zistia, aké by to bolo osídliť neznámu planétu podobnú Zemi. Aj tento rok sa zapoja žiaci školy do obľúbeného športového dňa Challengeday, či budú rozvíjať finančnú gramotnosť detí v projekte Ja a peniaze. Rovnako budú pokračovať v národných projektoch Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety a Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Ani tento rok sa nezaobíde bez obľúbeného vedomostného kvízu Spoznaj svoj región. Riaditeľka školy Mgr. Anna Rothová sa teší aj z projektov na podporu zdravia: „Budeme pokračovať v realizácii aktivít na podporu zdravia žiakov v školskom programe Zdravej školy a budeme dbať na to, aby sa žiaci stravovali racionálne a športovali v dostatočnej miere. Samozrejme budeme pokračovať v separácii odpadov, a tak vychovávať žiakov k udržaniu zdravého životného prostredia.“ Množstvo aktivít sa plánuje aj v rámci školskej knižnice a tradične pripravuje aktivity pre žiakov aj žiacka rada školy – Valentínska pošta, futbalová liga, karneval, súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu  a iné. O všetkých týchto podujatiach a projektoch sa aj tento rok budete môcť dočítať v školskom časopise Školník.

V ZŠ M. R. Štefánika chcú vytvoriť zelenú triedu a park na školskom dvore, všetko však závisí od vás, občanov mesta Spišská Belá, pretože za projekt budete hlasovať v súťaži, ktorú vyhlásil Hypermarket Tesco v Spišskej Belej. Mgr. Silvia Belončáková, zástupkyňa riaditeľky školy, sa teší aj na realizáciu ďalšieho projektu: „V rámci mesta bol podaný projekt na vytvorenie odborných učební – technika, biológia, chémia, fyzika, IKT a podali sme projekt s názvom “Učiace sa Slovensko” na asistentky pre zdravotne nezvýhodnených žiakov. V oboch prípadoch ešte čakáme na výsledok.“ ZŠ M. Štefánika privítala zároveň žiakov v nových i zrenovovaných priestoroch – zrekonštruovali sa priestory pre druhý ročník v budove školskej jedálne, pribudol bezbariérový prístup k zadnej budove, prebehlo zateplenie budov školy a náter strechy na novej budove, rovnako sa stále pokračuje vo výstavbe šatní k telocvični. V čerstvo vymaľovaných triedach pribudli nové lavice a zároveň sa zvýšil počet tried zo 16 na 17. V škole by ešte radi zrekonštruovali školský dvor, parkovisko, plot na Štefánikovej 19, vymenili elektroinštaláciu v zadnej budove a zrekonštruovali kotolňu.

Okrem toho budú obe školy realizovať Deň otvorených dverí, školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik, množstvo zaujímavých exkurzií a výletov a plánujú intenzívnu spoluprácu so školami v partnerských mestách Spišskej Belej – nemeckom Brucku a českom Vysokom Mýte.

Vedeniam škôl, pedagogickým zborom a žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka a už teraz sa tešíme na všetky vaše úspechy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X