Do belianskych škôl nastúpilo 88 prváčikov

V Spišskej Belej nastúpilo v školskom roku 2018/2019 do základných škôl spolu 812 žiakov – 367 v ZŠ M. R. Štefánika a 445 v ZŠ J. M. Petzvala. Školy privítali aj 88 prváčikov – 42 žiakov v ZŠ J. M. Petzvala a 46 žiakov v ZŠ M. R. Štefánika. Veľkému záujmu sa teší aj ZUŠ L. Mednyánszkeho, kde sa bude v hudobnom a výtvarnom odbore vzdelávať spolu 436 žiakov.

Čo si pripravilo v tomto školskom roku pre svojich žiakov vedenie škôl a pedagogický zbor? Aké majú novinky? V prvom rade je to množstvo zabehnutých a overených projektov, v ktorých získali obe školy mnoho úspechov aj v minulom školskom roku a sú preto opäť pripravení obhájiť tieto víťazstvá.

ZŠ J. M. Petzvala bude pokračovať najmä v osvedčených a úspešných školských projektoch a činnostiach. V školskej knižnici sa bude u žiakov rozvíjať čitateľská gramotnosť prostredníctvom niekoľkých aktivít ako napr. Strašidelné čítanie, Rozprávkový týždeň, či prednes vlastnej tvorby žiakov. Do aktivity Čítajme si navzájom budú dokonca zapojení aj rodičia a starí rodičia žiakov.

Škola pripravuje podujatie pri príležitosti 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska, ktorým sa zapojí do celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Pozornosť  bude venovaná aj upevňovaniu fyzického a duševného zdravia žiakov a to vďaka aktivitám Zdravá škola, Mliečny školský program, Ovocie v škole, Dental Alarm (zamerané na starostlivosť žiakov o ústnu dutinu). Široké spektrum školských aktivít v tomto školskom roku doplní aj podpora environmentálnej výchovy žiakov – Svetový deň vody, Svetový deň zeme. Škola sa plánuje zapojiť aj do Týždňa boja proti drogám, Týždňa finančnej gramotnosti, športového dňa Challengeday a zrealizujú už 9. ročník súťaže Spoznaj svoj región.

Vedenie školy nezabudlo ani na výučbu cudzích jazykov: „Zapojíme sa do Európskeho dňa jazykov, ako aj do medzinárodnej súťaže v tvorbe projektov Project Competition 2018. Žiaci si budú môcť overiť vedomosti z anglického jazyka prostredníctvom zážitkových aktivít počas Týždňa anglického jazyka. Komunikáciu v nemeckom jazyku budeme rozvíjať nielen prostredníctvom emailovej komunikácie a listov, ktoré dostali naši žiaci od žiakov zo školy v partnerskom meste Bruck, ale aj uskutočnením výmenných pobytov žiakov z obidvoch škôl,“ približuje Mgr. Anna Rothová, riaditeľka školy.

V spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Kežmarku  sa uskutočnia sociálno-psychologické výcviky zamerané na vzťahy medzi žiakmi v triede, šikanovanie, riešenie konfliktov a zvýšenie žiackych interpersonálnych a komunikačných zručností. Žiaci budú zapájaní do aktivít a programov nízkoprahového centra Face Club v meste. Cieľom týchto programov je prebudiť záujem žiakov o mesto, vybudovať v nich pozitívny vzťah k dobrovoľníctvu, formovať hodnotové postoje.

Z rozpočtu školy bol dokúpený školský nábytok, boli vymaľované niektoré triedy, dokončená bola brána na diaľkové ovládanie. V spolupráci s Mestom Spišská Belá bol upravený vstup do areálu školy, bolo vymenené oplotenie, naplánovaná je výmena oplotenia a brány aj vzadu pri školskej záhrade.

Žiaci i pedagogický zbor ZŠ M. R. Štefánika začali nový školský rok v zmodernizovaných a zrekonštruovaných priestoroch. Počas posledných dvoch rokov prešla škola niekoľkými stavebnými úpravami, vďaka ktorým sa škola postupe modernizuje a dobieha modernizačný dlh. Aj týmto spôsobom sa škola stáva atraktívnejšou pre žiakov aj ich rodičov a vytvára tiež príjemné prostredie aj pre samotných pedagógov a ostatných zamestnancov školy.

Škola bude v tomto školskom roku realizovať projekty Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole, ktorých cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov. Projekt je vyhlásený Ministerstvom školstva a škola na neho získala grant vo výške 93 000 EUR. Podľa slov riaditeľky školy Mgr. Eleny Stachovej pomôže príspevok škole vo viacerých smeroch: „Teší nás, že sme boli úspešní v projekte Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ M. R. Štefánika, Spišská Belá, pretože každoročne stúpa počet žiakov so ŠVVP a v našom záujme je pomôcť týmto žiakom lepšie zvládnuť výchovno-vzdelávací proces. Škola si dala za úlohu pomôcť žiakom byť úspešnejšími, zvládať učivo, aktívne sa podieľať na vyučovacom procese, cítiť sa plnohodnotnou súčasťou triedy i celej školy bez pocitu zaostávania a dezorientácie v učive.“

Zástupkyňa školy Mgr. Silvia Belončáková zároveň doplnila, že sa škola aj v tomto školskom roku bude zapájať do rôznych súťaží a olympiád, či už vedomostných, recitačných, matematických, jazykových, výtvarných, speváckych a športových. Pokračovať budú aj v spolupráci s materskou školou v realizácii detskej olympiády a tento školský rok to už bude štvrtá detská olympiáda medzi škôlkármi a prvákmi. Už tradične sa bude realizovať vianočná tržnicu a škola sa opäť zapojí do projektov Deň narcisov, Hovorme o jedle, Európsky deň jazykov, Tajný život mesta a iných.

Obe základné školy chcú venovať veľkú pozornosť aj záujmovému vzdelávaniu a mimoškolským aktivitám žiakov v rámci  rôznych záujmových krúžkov, ktoré si žiaci môžu vybrať podľa vlastnej „chuti“ a talentu. Žiaci niektorých tried na oboch školách absolvujú Školu v prírode a zúčastnia sa lyžiarskeho výcviku.

Základná umelecká škola vstúpila do nového školského roka po prvý krát s čestným názvom ZUŠ Ladislava Mednyánszkeho. Školu bude navštevovať spolu 436 žiakov, ktorí prejavili záujem o hudobný, či výtvarný odbor, niektorí dokonca o oba odbory. Ako uviedla riaditeľka školy Mgr. Zuzana Kosturko: „ Škola pokračuje začatým trendom vyučovania v kolektívnych predmetoch ako je zbor a hra v rôznych zoskupeniach ZUŠ, keďže sme v týchto predmetoch zaznamenali veľký záujem zo strany žiakov. A nakoľko sa tešíme zo záujmu o štúdium na našej škole, radi by sme záujemcom ponúkli aj kurz hry na organe. Čakáme na prípadných záujemcov, ktorí nás môžu kontaktovať osobne, telefonicky, prípadne mailom na zusspisskabela@gmail.com.”

Najväčší záujem prejavili žiaci už tradične o hru na klavír, husle a gitaru. Vedenie školy sa teší aj záujmu o umelecké vzdelanie zo strany dospelých. V septembri nastúpilo 8 dospelých záujemcov v hudobnom odbore a jeden vo výtvarnom. Hudobní fanúšikovia skvelých koncertov našej ZUŠ sa aj tento rok môžu tešiť na Hauskonzert, Vianočný, Jarný, Učiteľský koncert, ako aj koncerty komorného orchestra, zboru, ľudovej a džezovej kapely a mnohé iné. Dobrú spoluprácu bude ZUŠ naďalej rozvíjať aj so SNG Kaštieľ Strážky a Sanatóriom v Tatranskej Kotline. Priaznivci výtvarného umenia sa zase môžu tešiť na Žiacku a Absolventskú výstavu. Naši nadaní výtvarníci sa aj tento rok zapoja do výtvarných súťaží po celom svete a sme presvedčení o tom, že na konci roka si opäť prevezmú mnoho významných ocenení v rámci popredných medzinárodných súťaží.

Vedeniam škôl, pedagogickým zborom a žiakom prajeme úspešný štart do nového školského roka a už teraz sa tešíme na všetky vaše úspechy.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X