hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 363

CHALLENGE DAY 2016

Svetový deň pohybu – World Challenge Day  rozhýbal aj  v tomto roku  naše mesto. 25. mája 2016 sme sa v pohybovom zápolení porovnávali s partnerským mestom  Nováky a v rámci národnej súťaže budú výsledky dosiahnuté v našich mestách navzájom porovnané.

Do športových aktivít sa zapojili Spišskobeľania a návštevníci mesta všetkých vekových skupín. Hlavne však hlavne deti a mládež, ktorých záujem o športové, pohybové a súťažné aktivity bol najväčší.  Účasť na jednotlivých športoviskách bola pomerne dobrá. Najväčší záujem o aktívny pohyb bol  medzi školákmi  nielen priamo v Spišskej Belej, ale aj na školách v obvode Školského úradu Spišská Belá.  Športové aktivity sa koncentrovali prevažne do areálov škôl, kde sa o športovcov starali koordinátori podujatia. Aktivity (športové, súťaže, pohybové, silové, tanečné) mali v tomto dni svoje dominantné postavenie v  jednotlivých základných školách, špeciálnych základných školách, v materských školách a centre voľného času Školského úradu Spišská Belá. Na pohybové aktivity detí, ale aj dospelých občanov mesta, sa plne využil cyklochodník, ihriská, verejné priestranstvá, kde zúčastnení svojimi výkonmi podporovali mesto v národnej súťaži.

K celkovému výsledku v rámci tohtoročnej súťaže Challenge Day  prispeli aj Múzeum J. M. Petzvala, fitnescentrum Aqabela, Zariadenie opatrovateľskej služby – Strážky a Javorina, v.d., ktorej zamestnanci zabehli štafetový maratón, členovia Face clubu, ktorí v popoludňajších hodinách aj napriek búrke a ďalším kvapkám dažďa pripravili na námestí zaujímavé pohybové disciplíny,  ako napr. skákacie nohy, streetbalový kôš, slack line, aktivizovali obyvateľov mesta a návštevníkov.

Challenge Day je  súťažou miest s približne rovnakým počtom obyvateľov, ktorí sa v priebehu dňa zapoja do ľubovoľných pohybových aktivít, zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, ako napr. chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, tanec, erobik, zábavné pohybové hry a pod., v trvaní  nepretržite  15 minút.

Po vyhodnotení zapojenia sa občanov a návštevníkov mesta do pohybových  aktivity, môžeme uviesť tieto výsledky za rok 2016:

Do Challenge Day sa v Spišskej Belej  zapojilo  46,34 %  všetkých obyvateľov  mesta (do športovania sa zapojilo 3 052 obyvateľov a návštevníkov mesta, z toho 2440 detí a mládeže zo škôl a školských zariadení v správe Školského úradu  Spišská Belá).

Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou pohybovou aktivitou zapojili do napĺňania cieľov CHALLENGE  DAY – Dňa výzvy.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia, a to hlavne organizátorom, ktorí túto peknú aktivitu pripravili, primátorovi mesta Spišská Belá za podporu podujatia a Asociácii športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorá túto aktivitu na národnej úrovni zastrešovala. Definitívne výsledky za celé Slovensko ešte nie sú známe, nateraz nevieme, či sme boli lepší či horší než Nováčania, ale aj tak sme cieľ podujatia splnili – hýbali sme sa!

Dúfame, že v pohybe sa stretneme aj na budúci rok a urobíme niečo pre seba, svoje zdravie a svoje mesto.

Najnovšie články