Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po štvrtý krát

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vyhlásilo štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu

Pri príležitosti VIII. ročníka Informačného dňa Európskeho dohovoru o krajine bol 12. apríla 2016 v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice, Technická Univerzita Zvolen, vyhlásený štvrtý ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu (ďalej len cena). Vyhlasovateľom ceny je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, národným koordinátorom je Slovenská agentúra životného prostredia.

Oprávnenými kandidátmi ceny sú miestne a regionálne samosprávy, združenia miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia), cezhraničné združenia miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládne organizácie.

Kandidáti na cenu sa prihlasujú prostredníctvom prihlášky (návrhu) realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny. Nomináciu môže podať aj tretia strana, s písomným súhlasom kandidáta s návrhom na cenu. Kandidovať na ocenenie môžu opakovane oprávnení kandidáti s výnimkou laureátov predchádzajúcich ročníkov.

Po administratívnej kontrole oprávnenosti predložených návrhov projektov sú nominované projekty na Cenu Slovenskej republiky za krajinu hodnotené z odborného hľadiska. Odborné hodnotenie prebieha formou prezentácie projektu kandidátom na cenu a následnou diskusiou s odbornou komisiou ceny pre aktuálny ročník. Odborná komisia je zložená zo zástupcov verejnej správy, akademickej obce a tretieho sektora pôsobiaceho v danej oblasti. Okrem laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu môže odborná komisia udeliť osobitné uznanie aj ďalším nominovaným projektom.

Cena je udeľovaná v dvojročnom cykle, v každom párnom roku. V nepárnom roku je laureát národnej ceny nominovaný Slovenskou republikou na Cenu Rady Európy za krajinu, podľa pravidiel Rady Európy. Laureátom prvého ročníka sa v roku 2010 stala Nadácia Ekopolis s projektom Projekt trvalej starostlivosti o krajinu prostredníctvom grantových programov Nadácie Ekopolis. V nasledujúcom ročníku bola cena udelená Čiernohronskej železnici, n. o. za projekt Záchrana, obnova a prevádzka Čiernohronskej železnice v Čiernom Balogu. Posledným laureátom ceny bola v roku 2014 obec Liptovská Teplička s projektom Zachovanie unikátnych historických krajinných štruktúr.

  • Štatút ceny (prelink)
  • Prihláška (prelink)

Predložené materiály v rámci prihlášky nesmú byť chránené autorským právom a musia umožňovať ich použitie pre propagáciu ceny a implementáciu Európskeho dohovoru o krajine. Princíp zverejnenia zdrojov a autorstva bude zachovaný.

Prihlášku s požadovanými prílohami je potrebné zaslať:
–  v tlačovej podobe a elektronickej podobe (formát word a pdf) na CD nosiči do 30.06.2016 na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Národný koordinátor Ceny Slovenskej republiky za krajinu
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

obálku označiť: „Cena Slovenskej republiky za krajinu 2016“

Národný koordinátor ceny odporúča konzultovať spracovanie prihlášky osobne, alebo:
email: cenazakrajinu@sazp.sk

tel.: 048/ 43 74 174, 281

Harmonogram ceny:  

Vyhlásenie ceny: 12.04.2016

Ukončenie akceptácie návrhov na cenu (ukončenie prijímania prihlášok): do 30.06.2016

Spracovanie návrhov (prihlášok) národným koordinátorom ceny: do 15.07.2016

Zverejnenie nominácií na cenu: 18.07.2016 – 31.07.2016

Zasadnutie odbornej komisie: august 2016

Oficiálne odovzdanie ceny: november 2016

Nominácia na Cenu Rady Európy za krajinu: december 2016

 

Cena Slovenskej republiky za krajinu bude udelená už po štvrtý krát

VIII. Informačný deň k implementácii Európskeho dohovoru o krajine sa uskutočnil 12. apríla 2016, už tradične v priestoroch Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnice Technickej Univerzity vo Zvolene. Slovenská agentúra životného prostredia, Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen a Slovenská lesnícka a drevárska knižnica (organizátori) počas podujatia predstavili aktuálne trendy v oblasti ochrany prírody a pretváraní krajiny a ponúkli program plný pozitívnych realizácii v oblasti starostlivosti o krajinu.

Jedným zo zaujímavých príspevkov bol bezpochyby príspevok Doc. Ing. Petra Jančuru PhD., ktorý sa zaoberal kooperáciou jednotlivých odvetví zaoberajúcich sa riečnou krajinou. „Spôsob ako sa môžeme integrovať nie je ani tak inštitucionálny, ako skôr na základe vzájomnej informovanosti a prepojenosti riešených problémov. Vodohospodársky, ekologicky a krajinársky. Je rozumné hľadať to, čo nás tematicky spája. Napríklad protipovodňové a protierózne opatrenia, či adaptačné opatrenia na zmenu klímy majú spoločný menovateľ a to prítomnosť vody v krajine. Všetky môžeme zahrnúť do skupiny ekostabilizačných opatrení a revitalizácie krajiny. Zabúdaným kritériom je jednoduché posúdenie prírodného (prírode blízkeho) vzhľadu realizovaného návrhu. Či sa v návrhu objektov jedná o prirodzenú tvarovú analógiu prírodných útvarov a javov, alebo ich „napodobeninu“ (napríklad geometrickú pravidelnosť). Východiskom kooperácie môže byť vzájomné spolupôsobenie individuálnych riešení na základe súčinnosti profesií a odvetví pretvárajúcich krajinu.“ apeloval na prítomných Jančura.

Ďalší program informačného dňa bol cielene venovaný miestnym a regionálnym samosprávam, združeniam miestnych a regionálnych samospráv (mikroregionálne združenia), cezhraničným združeniam miestnych a regionálnych samospráv spoločne spravujúce krajinu a mimovládnym organizáciám, pretože počas informačného dňa bol vyhlásený už IV. ročník Ceny Slovenskej republiky za krajinu, a práve oni sú jej oprávnenými kandidátmi. Cena je čestným vyznamenaním pre organizácie, ktoré ideovo, tematicky a prakticky prispievajú k implementácii Európskeho dohovoru o krajine na národnej úrovni. Kandidáti na cenu sa prihlasujú prostredníctvom prihlášky (návrhu) realizácie oprávnených projektov s charakterom implementovaných krajinných koncepcií a opatrení, spĺňajúce kritériá pre posudzovanie ceny. Ukončenie akceptácie návrhov na cenu (ukončenie prijímania prihlášok) je stanovené na 30. jún 2016 a meno laureáta Ceny Slovenskej republiky za krajinu 2016 sa dozvieme už v novembri 2016.

www.cenazakrajinu.sk

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X