Až 3 553 účastníkov sa v Spišskej Belej aktívne zapojilo do CHALLENGE DAY 2017

Svetový deň pohybu – World Challenge Day rozhýbal aj v tomto roku naše mesto. 31. mája 2017 sme sa v pohybovom zápolení porovnávali s partnerským mestom Nováky a v rámci národnej súťaže boli výsledky dosiahnuté v našich mestách navzájom porovnané. V tejto aktívny pohyb podporujúcej súťaži vyhrala Spišská Belá s nasledujúcim výsledkom (viď tabuľka):

 

Do športových aktivít sa zapojili Spišskobeľania a návštevníci mesta všetkých vekových skupín. Hlavne však deti a mládež, ktorých záujem o športové, pohybové a súťažné aktivity bol najväčší. Účasť na jednotlivých športoviskách bola pomerne dobrá. Najväčší záujem bol o aktivity na základných školách nielen priamo v Spišskej Belej, ale aj na školách v obvode školského úradu Spišská Belá. Športové aktivity sa koncentrovali prevažne do areálov škôl, kde sa o športovcov starali koordinátori podujatia. Aktivity (športové, súťaže, pohybové, silové…) prevádzali na jednotlivých základných školách, špeciálnych základných školách, v materských školách a centre voľného času školského úradu Spišská Belá. Na pohybové aktivity deti, ale aj občania mesta využili cyklochodník, futbalový štadión, ihriská, kde svojimi výkonmi podporovali mesto v národnej súťaži.
Do aktivít Challenge Day sa zapojili aj členovia Face clubu, ktorí v popoludňajších hodinách pripravili na námestí zaujímavé pohybové disciplíny, ako napr. skákacie nohy, streetbalový kôš, slack line. Účastníkom podujatia bola aj Aquabela, ktorá je svojimi pohybovými aktivitami známa nie len v Spišskej Belej, ale aj v širšom okolí. Že vysoký vek nie je prekážkou v pohybových aktivitách, nás presvedčili naši starší občania zo Zariadenia opatrovateľskej služby. Z miestnych podnikov sa do aktivít Challenge Day zapojili pracovníci výrobného družstva JAVORINA, ktorí zabehli štafetový maratón. Ženy si zacvičili na trampolínach a zatancovali pri zumbe. Aj jednotliví občania, či návštevníci nášho mesta prišli zaregistrovať svoje pohybové aktivity do Infocentra, kde boli odmenení náramkami a nálepkami so symbolom Challenge Day.
Tohtoročný CHALLENGE DAY sa začal pekným úspechom ešte pred jeho samotným štartom a to ocenením AŠPV SR za rok 2016 pre riaditeľku Centra voľného času v Spišskej Belej Mgr. Alenu Schurdakovú, ktoré jej udelil Výkonný výbor Asociácie športu pre všetkých Slovenskej republiky. Ocenil tým jej prácu pri organizovaní Challenge Day v Spišskej Belej.
Challenge Day je súťažou miest s približne rovnakým počtom obyvateľov, ktorí sa v priebehu dňa zapoja do ľubovoľných pohybových aktivít, zvyšujúcich pulzovú frekvenciu, ako napr. chôdza, beh, plávanie, bicyklovanie, tanec, aerobic, zábavné pohybové hry a pod., v trvaní nepretržite 15 minút.
Po vyhodnotení zapojenia sa občanov a návštevníkov mesta do aktivity, môžeme uviesť tieto výsledky: Challenge Day mesta Spišská Belá s 53,988 % účasťou všetkých obyvateľov v meste. Do športovania sa zapojilo 3553 obyvateľov (o 501 účastníkov viac ako minulý rok) a návštevníkov mesta, z toho 2859 detí a mládeže zo škôl a školských zariadení v správe školského úradu Mesta Spišská Belá.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa svojou pohybovou aktivitou zapojili do napĺňania cieľov CHALLENGE DAY – Dňa výzvy.
Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na akcii a to hlavne organizátorom, ktorí túto peknú aktivitu pripravili, primátorovi mesta za podporu podujatia a Asociácii športu pre všetkých Slovenskej republiky, ktorá túto aktivitu na národnej úrovni zastrešovala.
Dúfame, že podobne sa stretneme aj na budúci rok a urobíme niečo pre seba, svoje zdravie a svoje mesto.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X