82 tis. EUR na telocvičňu pri ZŠ Štefánikova 19

Telocvičňa Základnej školy na Štefánikovej ul. č. 19 sa bude modernizovať. Koncom februára mesto podalo projektovú žiadosť o poskytnutie dotácie na dostavbu šatní a kabinetov telesnej výchovy a na čiastočnú rekonštrukciu existujúcej telocvične. Na uvedený účel mesto požiadalo Ministerstvo školstva SR o dotáciu zo štátneho rozpočtu. A mesto už má aj výsledok posúdenia jeho žiadosti. Mesto bolo úspešné a získalo na prístavbu telocvične 60 tis. EUR a na vybavenie telocvične 2 tis. EUR. K uvedeným sumám je nutné pripočítať spoluúčasť mesta a teda z rozpočtu mesta sa poskytne 20 tis. EUR na túto dostavbu a 200 EUR na vybavenie telocvične. Takže celkové náklady budú minimálne vo výške 80 tis. EUR na dostavbu (prístavbu) telocvične a 2200 EUR na zlepšenie jej vybavenia. Prístavba telocvične sa zrealizuje smerom ku školskej záhrade a v nej sa vybudujú chýbajúce šatne (2 dievčenské a 2 chlapčenské), sprchy, toalety a kabinety telesnej výchovy. Súčasná telocvičňa totiž nemá šatne, ani sprchy, či kabinety. Prvý krok po podpise zmluvy o poskytnutí dotácie bude vypracovanie projektovej dokumentácie a vydanie stavebného povolenia na prístavbu. Stavebné práce chce mesto zrealizovať do konca tohto roka, aj keď lehota na použitie uvedenej dotácie bude pravdepodobne do konca roka 2017.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X