Voľné pracovné miesto – učiteľka v MŠ

                                                                    MATERSKÁ ŠKOLA

                                                           Mierová 1, 059 01 Spišská Belá

Podľa § 12 a písm. d ) zákona č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady  riaditeľka materskej školy informuje o voľnom pracovnom mieste na pozíciu pedagogický asistent k dieťaťu so zdravotným znevýhodnením

Názov zamestnávateľa:            Materská škola Spišská Belá

Sídlo zamestnávateľa:              Mierová 1, 059 01 Spišská Belá

Kontakty:                                    052 4591386, 0902305805, ms.spisskabela@gmail.com

 

Kvalifikačné predpoklady:

 • odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnené neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • osobné a morálne predpoklady,
 • komunikatívnosť, nekonfliktnosť,
 • flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.
 • znalosť ŠVP pre predprimárne vzdelávanie pre deti so zdravotným znevýhodnením
 • skúsenosti s prácou s deťmi so zdravotným znevýhodnením

Požadované doklady:

 • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace) – predloží iba úspešný uchádzač,
 • žiadosť o prijatie do zamestnania,
 • kópie dokladov o vzdelaní – úspešný uchádzač predloží po výberovom konaní overené kópie dokladov o vzdelaní,
 • profesijný životopis,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca – predloží iba úspešný uchádzač,
 • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania (podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Iné súvisiace požiadavky:

– krátený pracovný úväzok ( 4,00  hod. denne )

– prax potrebná

Termín výberového konania: 15.12.2017, o 1000 hod. v Materskej škole, Mierová 1, Spišská Belá

Požadované doklady do výberového konania zasielajte na adresu: Materská škola, Mierová 1, Spišská Belá  do 08.12.2017

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X