hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 58

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia pre stavbu „I/77 Spišská Belá – Bušovce“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozhodnutia.

Navrhovateľ SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST, Kasárenské námestie4, 040 01 Košice(„ďalej len „navrhovateľ“) podal dňa 29.09.2022
žiadosť na predĺženie územného rozhodnutia o umiestnenie stavby „I/77 Spišská Belá – Bušovce“, katastrálne územie Spišská Belá a katastrálne územie Bušovce.

Názov prílohy Odkaz
Rozhodnutie_predlzenie_UR_SSC_podpis Stiahnuť
Najnovšie články