hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 157

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a o upustení od ústneho pojednávania „SO 107 – Rozšírenie NN distribučnej sústavy; Spišská Belá – Strážky, 7RD – NN_3855/2021“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí územného konania.

Navrhovateľ Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, v zastúpení na základe splnomocnenia: Ing. Mária Vaľková, bytom Zimná 424/27, 059 01 Spišská Belá (ďalej len „navrhovateľ“) podala dňa 04.04.2022 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej stavby „SO 107 – Rozšírenie NN distribučnej sústavy; Spišská Belá – Strážky, 7RD – NN_3855/2021“, ktorá bude umiestnená na pozemkoch v katastrálnom území Strážky a Spišská Belá podľa priložené situačného výkresu, ktorý vyhotovil Ing. Jozef Cerva.

Uvedená líniová stavba je zároveň súčasťou stavby: Individuálna výstavba 7 rodinných domov s vybudovaním príslušnej infraštruktúry.

Názov prílohy Odkaz
E_SITUACIA_STRAZKY_ELEKTRO-2 Stiahnuť
Verejna_vyhlaska_Oznámenie o začatí územného konania_VSD_Strážky Stiahnuť
Najnovšie články