Úradná tabuľa
Počet zobrazení 202

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania – IBV Na píle

Mesto Spišská Belá v zastúpení Ing. Mgr. Peter Zibura – primátor mesta, týmto v zmysle § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. zákona o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, verejnou vyhláškou zverejňuje oznámenie o začatí  územného  konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním.

Navrhovateľ Účastníci Združenia „IBV Na píle, Spišská Belá“, so sídlom Okružná 1427/33, 059 01 Spišská Belá, ktoré zastupuje vlastníkov pozemkov splnomocnenec Mgr. Pavol Lojek, trvale bytom Okružná 1427/33, 059 01 Spišská Belá (ďalej len ,,navrhovateľ“), podal dňa 22.02.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia pre stavbu „IBV Na píle, Spišská Belá“ na pozemkoch s parc. č. KN-C 243/6, 243/22 – 64 a na pozemkoch s parc. č. KN-E 6519/2, 6519/201, 14933/2, 6501, 6502, 6528 v k. ú. Spišská Belá. Žiadosť bola doplnená dňa 21.04.2023 chýbajúcimi stanoviskami. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Oznamenie o zacati UK - IBV Na Píle (verejná vyhláška) Stiahnuť
K01 situacia 2.3.2023 Stiahnuť
Najnovšie články