hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 202

Verejná vyhláška – KPÚ Prešov

KPÚ Prešov podľa § 11 odsek 1 a 2 písmeno d) pamiatkového zákona ako vecne a podľa § 9 odsek 5 pamiatkového zákona miestne príslušný správny orgán na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, v zmysle § 18 odsek 1 a 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „správny poriadok“), v zmysle § 26 správneho poriadku a v súlade s § 44 odsek 4 pamiatkového zákona
oznamuje začatie konania
o zámere úpravy nehnuteľností v pamiatkovom území Pamiatková zóna Spišská Belá podľa predloženej projektovej dokumentácie „Spišská Belá – zriadenie DTS, úprava VN a NN“ (spracoval: Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, zodpovedný projektant: Ing. Roman Valentík, 03/2022).

Názov prílohy Odkaz
KPUPO-2022-04-05-Spisska Bela Stiahnuť
Situacia sirsich vztahov Stiahnuť
Najnovšie články