Usmernenie opatrenia na ochranu lesov pred požiarmi v roku 2016

Z dlhodobého sledovania vývoja požiarovosti vyplýva, že najčastejšou príčinou lesných požiarov je nedbalosť a neopatrnosť ľudí, podceňovanie požiarneho nebezpečenstva pri používaní otvoreného ohňa.

 

Na dôsledné zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi je potrebná zo strany vlastníkov, správcov alebo obhospodarovateľov lesov  realizácia najmä týchto opatrení:

 

 1. I.          na účely predchádzania vzniku požiarov je vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa  povinný

 

 1. Vypracovať, viesť a udržiavať v súlade so skutočným stavom dokumentáciu ochrany pred požiarmi podľa § 4 písm. f) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona“) a § 24 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov  (ďalej len „vyhlášky“).

 

 1. Budovať na lesných pozemkoch na vyznačených miestach len ohniská zabezpečené proti voľnému šíreniu ohňa, zabezpečovať ich označenie a označenie zákazu zakladania ohňa mimo zabezpečených ohnísk.

 

 1. Spracovať mapové podklady, do ktorých vyznačí všetky dôležité údaje z hľadiska  ochrany pred požiarmi, vykonať ich aktualizáciu. Mapové podklady tvorí:
 • Ø textová časť, ktorá obsahuje
 • údaje o vlastníkovi lesa, správcovi alebo obhospodarovateľovi lesa a kontaktné údaje osoby zodpovednej za ochranu lesa pred požiarmi,
 • popis vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 • Ø geografická časť, ktorej základom je porastová mapa (§ 35 ods.  4 písm. g)  vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 453/2006 Z. z. o hospodárskej úprave lesov a ochrane lesa), do ktorej sa vyznačujú
  • polohy  vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
  • protipožiarne rozčleňovacie pásy (§ 46 ods. 1 písm. a) vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z.),  ktorých šírka je najmenej

–       15 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom (Kategória A prílohy č. 11 k vyhláške MP SR č. 453/2006 Z. z. – Borská nížina),

–       10 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom (Kategória B prílohy č. 11 k vyhláške MP SR č. 453/2006 Z. z. – Malé Karpaty),

–       5 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom (Kategória C prílohy č. 11 k vyhláške MP SR č. 453/2006 Z. z. – Dolnomoravská niva)

 • protipožiarne rozčleňovacie prieseky, § 46 ods. 1 písm. b) vyhlášky MP SR č. 453/2006 Z. z.), ktorých šírka je najmenej

–       10 m v lese s vysokým stupňom ohrozenia požiarom,

–       8 m v lese so stredným stupňom ohrozenia požiarom,

–       4 m v lese s nízkym stupňom ohrozenia požiarom.

 

 1. Zabezpečovať v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru hliadkovaciu činnosť najmä v dňoch pracovného pokoja a v mimopracovnom čase, a to formou pochôdzok, kamerovým systémom, leteckým protipožiarnym monitoringom alebo iným vhodným spôsobom.
 • Ø Pre osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť formou pochôdzok vypracovať časový harmonogram s určením trasy pochôdzok alebo určiť vyhliadkové terénne miesta.
 • Ø Osoby vykonávajúce hliadkovaciu činnosť musia byť vybavené telekomunikačným zariadením využiteľným na oznámenie vzniku požiaru.
 • Ø O vykonanej hliadkovacej činnosti sa vedie písomná dokumentácia, ktorá obsahuje najmä mená a podpisy osôb, ktoré vykonávali hliadkovaciu činnosť, dátum a čas začatia a ukončenia hliadkovacej činnosti a zistené skutočnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv  na vznik požiaru lesa, jeho šírenie a likvidáciu.

 

 1. Spracúvať osobitné protipožiarne opatrenia pre plochy lesa postihnuté živelnou pohromou, ktorých  obsahom je najmä:
 • Ø odstraňovanie dreva poškodeného škodlivým abiotickým činiteľom (§ 2 písm. n) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov), okrem stojacich živých stromov, do vzdialenosti 30 m od stavieb a vodných zdrojov vhodných na hasenie požiarov,
 • Ø vytváranie protipožiarnych rozčleňovacích pásov a protipožiarnych rozčleňovacích priesekov na rozdelenie plochy postihnutej živelnou pohromou na plochy s rozlohou najviac 10 ha,
 • Ø vyčlenenie plôch na sústreďovanie zvyškov po ťažbe určenej na ďalšie spracovanie   s celoobvodovým ochranným pásom so šírkou najmenej 10 m, z ktorého je odstránený horľavý materiál.

 

 1. V prípade spaľovania spracovať pokyny pre spaľovanie zbytkov po ťažbe najmenej v rozsahu § 7 vyhlášky.

 

 

 Na predchádzanie vzniku lesných požiarov sa  ďalej odporúča:

 

 • Využívať pri pozemnom monitoringu spoluprácu s profesionálnymi a dobrovoľnými ochrancami prírody, záujmovými združeniami občanov a vlastníkmi objektov nachádzajúcich sa v daných lokalitách.

 

 • Využívať a v rámci možností budovať na pozorovanie v rovinatých a prehľadných terénoch pozorovacie veže a v členitých terénoch vykonávať hliadkovanie po hrebeňových zónach horstiev.

 

 • Vytvárať a udržiavať v blízkosti lesných porastov na pozemkoch susediacich s lesným porastom  izolačné pruhy, udržiavať ich a zbaviť zvyškov suchých a trávnatých porastov a pri ich realizácii spolupracovať s vlastníkmi susediacich pozemkov.

 

 • V prípade potreby požiadať orgán štátnej správy lesného hospodárstva o obmedzenie alebo zakázanie vstupu verejnosti do lesa a nevyhnutne potrebnú dobu, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

 

 • Zintenzívniť a zefektívniť preventívnu, výchovno-vzdelávaciu a propagačnú činnosť zameranú na ochranu lesov pred požiarmi najmä smerom k občanom a mládeži; z tohto dôvodu skvalitniť a vhodne koordinovať spoluprácu so všetkými zainteresovanými zložkami.

 

 1. II.          na účinné  zdolávanie požiaru lesa je vlastník lesa, správca alebo obhospodarovateľ lesa  povinný:

 

 1. Zabezpečovať potrebné množstvo protipožiarneho náradia, podľa plošnej výmery lesa a umiestniť ho na dostupnom mieste v nasledovných počtoch a druhoch:

–       od 10 ha do 100 ha najmenej 15 kusov náradia aspoň troch druhov (lopaty, motyky, hrable, krompáče a sekery),

–       nad 100 ha do 1000 ha najmenej 40 kusov náradia aspoň štyroch druhov napríklad lopaty, motyky, hrable, krompáče a  sekery

–       nad 1 000 ha najmenej 60 kusov náradia aspoň štyroch druhov napríklad lopaty, motyky, sekery, hrable, krompáče a široké lopaty), 3 vhodné ručné striekačky.

 

 1. Zabezpečovať, aby pracovné stroje používané pri spracovaní dreva a zvyškov po ťažbe boli vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi.

 

 1. Udržiavať lesnú dopravnú sieť a zdroje vody na hasenie požiarov v stave umožňujúcom príjazd hasičskej techniky a uskutočnenie zásahu.

–       za zdroj vody na hasenie požiarov sa považuje rieka, potok, jazero, studňa, požiarna nádrž alebo iný prírodný vodný zdroj alebo umelý vodný zdroj využiteľný hasičskou technikou na hasenie vzhľadom na výdatnosť zdroja a jeho prístupnosť,

–       miesto na čerpanie vody hasičskou technikou má hĺbku vody najmenej 0,5 m,

–       vodný zdroj na čerpanie vody leteckou technikou je vodná plocha s rozmermi najmenej 100 m x 50 m a s hĺbkou vody najmenej 1,5 m,

–       pre hasičskú techniku je použiteľná lesná cesta 1. triedy až 3. triedy vrátane zvážnice.

 

 1. Vytvárať rozčleňovacie pásy a prieseky v lese.

 

 1. Zabezpečiť zriadenie a vybavenie potrebného počtu ohlasovní požiarov, ktoré musia byť vybavené vhodnými spojovacími prostriedkami a ďalšími technickými zariadeniami na príjem hlásení o vzniku požiaru, ako aj na prenos správ súvisiacich s privolaním a poskytnutím pomoci a vyhlásením poplachu.

plk. Ing. Eduard Kolodzej – riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Kežmarku

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X