hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 362

Oznámenie o zámere odpredať , prenajať pozemky

Oznámenie o zámere odpredať , prenajať  pozemky  a zriadiť vecné bremeno k pozemkom  v k.ú. Tatranská Lomnica

Vlastník :  Mesto Spišská Belá

Špecifikácia pozemku: 

Odpredaj :    Časť pozemku KN“C“     534/1     – ostatné plochy o výmere 84098 m2

Prenájom:    Časť pozemku KN“C“ 14705/108- lesná pôda 1172 m2

                      Časť pozemku KN“C“ 14705/109- lesná pôda     90 m2 – celková výmera

                      prenájmu 210 m2

Vecné bremeno: časť pozemku KN“E“ 14705/111 – zastavané plochy o výmere 1057 m2

Ide o pozemky nachádzajúce sa v okolí dvojlesovne  Tatranská Kotlina            

Predpokladaný dátum schválenia predaja , nájmu  a zriadenia vecného bremena: najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Najčítanejšie články

Najnovšie články