hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 35

Návrh plánu kontrol na I. polrok 2022

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavnej kontrolórky mesta Spišská Belá na I. polrok 2022

V súlade s ustanovením § 18f  ods. 1 písm. b) zákona č.  369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  predkladám na rokovanie mestského zastupiteľstva Spišskej Belej  návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.

Kontrola   zákonnosti,  účinnosti,   hospodárnosti   a     efektívnosti  pri  hospodárení  a  nakladaní s majetkom mesta  bude  vykonaná   v  subjektoch   podľa  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. 

  1.    Pravidelné kontroly

Kontrola plnenia uznesení  mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej

Kontrola evidencie a vybavovania sťažností, petícií  a  podnetov občanov v roku 2021

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

  1.   Zameranie kontrol

Kontrola hospodárenia v spoločnosti Mestský podnik Spišská Belá s. r. o. v roku 2021 a kontrola splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených prechádzajúcimi kontrolami

Kontrola súladu realizácie, financovania, zmenových procesov, účtovania a obstarávania  vybraných investičných akcií mesta s platnou legislatívnou, internými smernicami mesta, zmluvnými podmienkami, ktorými je mesto viazané a podobne:

  1. Rekonštrukcia Parku Štefánikova (4. etapa)
  2. Výstavba a rekonštrukcia mestskej komunikácie na Mierovej ulici – I. etapa
  3. Stavebná úprava miestnej komunikácie na Novomeského ulici
  4. Modernizácia športového areálu na Moskovskej ulici
  5. Prístavba a prestavba Materskej školy v Spišskej Belej
  6. Hokejovo – hokejbalová hala 
  1.     Ostatné kontroly

Kontroly vykonávané na základe uznesení mestského zastupiteľstva v Spišskej Belej a podľa ustanovenia § 18f písm. h/  zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Kontroly vykonávané z vlastného podnetu na základe poznatkov, o ktorých sa hlavná kontrolórka dozvedela pri svojej činnosti     

  1.      Príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

Vypracovanie a predloženie správy o kontrolnej činnosti za rok 2021

Vypracovanie  stanoviska  k návrhu záverečného účtu  mesta  Spišská Belá  za  rok 2021

Vypracovanie  návrhu  plánu  kontrolnej  činnosti  na  II. polrok  2022

Správy o výsledkoch kontrol pre mestské zastupiteľstvo

Spolupráca pri tvorbe koncepčných materiálov, vnútorných predpisov, všeobecne záväzných nariadení

Prijímanie, vedenie evidencie a preverovanie podnetov o protispoločenskej činnosti

Poradie vykonávania jednotlivých kontrol nemusí byť dodržané. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov, časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné kontroly.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok  2022  je v súlade s ustanovením § 18f ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejnený na úradnej tabuli  a webovom sídle mesta Spišská Belá  dňa 22. 11. 2021.

Spišská Belá  22. 11. 2021

Ing. Slávka Tomalová – hlavná kontrolórka mesta Spišská Belá

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X