Navigácia

Sociálne zariadenia v meste

ZARIADENIE SOCIALNYCH SLUŽIEB (ZSS) – opatrovanie mentálne postihnutých detí a dospelých pobytovou aj ambulantnou formou do dovŕšenia dôchodkového veku.

ZSS je v pôsobnosti Vyššieho územného celku.

 

ZARIADENIE OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY (ZOS) – riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

ZOS je v pôsobnosti Mesta Spišská Belá pre občanov s trvalým pobytom v meste Spišská Belá.

 

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA (OS) – je terénna sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. podľa prílohy č. 3 a  je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 citovaného zákona č. 448/2008 Z. z.

OS je v pôsobnosti Mesta Spišská Belá pre občanov s trvalým pobytom v meste Spišská Belá.

 

KOMUNITNÉ CENTRUM (KC) – Spišská Belá
(1)  V komunitnom centre sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii
a)  poskytuje
1.  základné sociálne poradenstvo,
2.  pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
3.  pomoc pri príprave na školské vyučovanie a sprevádzanie dieťaťa do a zo školy a školského zariadenia,
b)  vykonáva preventívna aktivita,
c)  zabezpečuje záujmová činnosť.
(2)  V komunitnom centre sa vykonáva komunitná práca a komunitná rehabilitácia.
(3)  Sociálnu službu v komunitnom centre možno poskytovať ambulantnou sociálnou službou a terénnou formou sociálnej služby prostredníctvom terénneho programu.

KC je v pôsobnosti Mesta Spišská Belá pre občanov s trvalým pobytom v meste Spišská Belá.

 

Adresár zariadení poskytujúcich sociálnu službu v pôsobnosti Mesta Spišská Belá a jeho blízkeho okolia:

Zariadenie opatrovateľskej služby
Popradská 11
05901 Spišská Belá
Telefón: 052/ 459 15 39
www.zos.spisskabela.sk

 

Komunitné centrum
Tatranská 1445/33
059 01  Spišská Belá
Telefón: 0905 535 639
E-mail: eva.kovacikova@spisskabela.sk

 

Domov sociálnych služieb v Ľubici
Generála Svobodu 139
059 71  Ľubica
Web:www.dsslubica.sk
Telefón: 052 / 468 58 62
E-mail: dsslubica@mail.t-com.skriaditel@dss-lubica.vucpo.sk

 

Domov sociálnych služieb ŽIVOT, n. o.
Spišské Hanušovce 176
059 04  Spišské Hanušovce
Mobil: 0917 521 654
E-mail: zivot@compnet.sk

 

Zariadenie pre seniorov a Zariadenie opatrovateľskej služby
Vyšný Mlyn 13
060 01 Kežmarok
Telefón: 052/452 35 44, 052/428 64 40
E-mail: riaditel@zpskk.sk 

 

Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb
ul. Slov. nár. povstania 8/15
061 01  Spišská Stará Ves
Web: www.zsadss.sk
Telefón: 052 / 418 13 91
E-mail: zsadssssv@zsadss.sk
Fax: 052 / 418 13 93

 

Zariadenie opatrovateľskej služby
Tatranská Kotlina 68
059 54 Vysoké Tatry)
Telefón: 052 / 789 53 51, 0907 611 098
E mail: zos@resocia.sk
Web: www.resocia.sk

 

Dom Božského Srdca Ježišovho

Útulok a resocializačné stredisko pre mužov bezdomovcov a osoby po výkone trestu, mládež po skončení ústavnej či ochrannej výchovy. Prevencia pred alkoholom a návykovými látkami, pracovná terapia.

Žakovce 30
059 73  Žakovce
Web:www.ikv.sk
Telefón: 052 / 431 39 36, 052 / 431 39 12
E-mail: ikv@mail.t-com.sk

 

Dom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie

Domov pre telesne postihnutých. Nepretržitá starostlivosť pre telesne postihnutých, ubytovanie, stravovanie, opatrovanie, duchovná pomoc, bezbariérový prístup do všetkých priestorov zariadenia.

Žakovce 198
059 73  Žakovce
Web: www.ikv.sk
Telefón: 052 / 431 39 36, 052 / 431 39 12
E-mail: ikv@mail.t-com.sk

 

Dom Božieho Milosrdenstva

Komplexná starostlivosť o ženy po opustení detských domov, po liečení na závislosti a po výkone trestu, poskytovanie resocializácie.

Gen. Svobodu 34
059 71  Ľubica
Web: www.ikv.sk
Telefón: 052 / 456 62 19
E-mail: ikv@mail.t-com.sk

 

Centrum sociálnych služieb Kežmarok – bezplatná služba včasnej intervencie pre deti od 0-7 rokov veku dieťaťa
Pod lesom 6
06001 Kežmarok
Web:www.csskezmarok.sk
Telefón: 052/452 36 30, 0910 902 172